dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias

dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias
dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias

adiunkt

dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias

 

Dr Gliszczyńska-Grabias ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2012 r. w Instytucie Nauk Prawnych PAN obroniła rozprawę doktorską na temat przeciwdziałania antysemityzmowi za pomocą instrumentów prawa międzynarodowego. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień ONZ-owskiego systemu ochrony praw czowieka, prawa antydyskryminacyjnego, wolności wypowiedzi i jej granic, sprawiedliwości okresu tranzycyjnego oraz praw pamięci.

W oparciu o swoją rozprawę doktorską, w 2014 r. Dr Gliszczyńska-Grabias opublikowała monografię Przeciwdzialanie antysemityzmowi. Instrumenty Prawa Międzynarodowego (Wolters Kluwer 2014, Warszawa), która w 2015 r. została wyróżniona w konkursie im. Prof. Manfreda Lachsa na najlepszą monografię w dziedzinie prawa międzynarodowego. W 2017 r., nakładem wydawnictwa Cambridge University Press pod jej współredakcją ukazała się książka Law and Memory: Towards Legal Governance of History. Dr Gliszczyńska-Grabias jest ponadto autorką kilkudziesięciu artykułów naukowych, opublikowanych w prestiżowych krajowych i zagranicznych czasopismach.

 

Dr Gliszczyńska-Grabias uczestniczyła w kilkunastu międzynarodowych i krajowych projektach badawczych i grantowych, w tym m.in. w projekcie na temat prawnych aspektów ruchu BDS dla Vidal Sassoon International Center for the Study of Antisemitism Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie, w projekcie “Law and the Other in Post-Multicultural Europe” na Uniwerstecie Helsińskim oraz w projekcie grantowym Narodowego Centrum Nauki “Mechanizmy ochrony praw człowieka w ramach ONZ – analiza systemowa” (OPUS, 2012/07/B/HS5/03727). Od 2016 r. kieruje polską częścią międzynarodowego konsorcjum badawczego MELA – “Memory Laws in European and Comparative Perspective”, finansowanego ze środków grantu przyznanego przez Humanities in the European Research Area. Współrealizuje również projekt badawczy w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki „Wpływ uniwersalnego standardu ochrony praw człowieka na orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Analiza krytyczna” (OPUS 2016/21/B/HS5/02057).

Laureatka Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych wybitnych naukowców w latach 2015-2018, w 2014 r. była również stypendystką Lauterpacht Centre na Uniwersytecie Cambridge. W latach 2010-2011 była z kolei stypendystką the Yale Initiative for the Interdisciplinary Study of Antisemitism na Uniwersytecie Yale.

Dr Gliszczyńska-Grabias jest autorką wielu ekspertyz i opracowań przygotowywanych m.in. dla Agencji Praw Podstawowych UE, Rady Europy i organizacji pozarządowych. Była organizatorką szeregu krajowych i międzynarodowych wydarzeń naukowych. Należy m.in. do komitetu redakcyjnego Polish Review of Anti-Discrimination Law, jest też członkinią International Law Association, Institute for the Study of Global Antisemitism and Policy i Council for European Studies Research Network on Transnational Memory. Blisko współpracuje z czołowymi organizacjami pozarządowymi w Polsce, w tym z Helsińską Fundacją Praw Człowieka, Stowarzyszeniem Otwarta Rzeczpospolita oraz Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej.

Od 2015 r. dr Gliszczyńska-Grabias jest ekspertką Rady Europy w programie Help in the 28 Project (“Przeciwdziałanie rasizmowi, ksenofobii i homofobii”) oraz członkinią Naukowej Rady Doradczej Community of Democracies. Od 2018 r. zasiada również w Radzie Doradczej International Association of Jewish Lawyers and Jurists. Ponadto, w latach 2015-2018 dr Gliszczyńska-Grabias uczestniczyła w pracach Rady Młodych Naukowców, organu doradczo-eksperckiego przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wybrane publikacje

 • Governmental Xenophobia’ and Crimmigration: European States’ Policy and Practices towards ‘the Other’, 2018 No-Foundations: An Interdisciplinary Journal of Law and Justice no 15, 2018 (współautorka)
 • Right to truth and Memory Laws: General Rules and Practical Implications, (2018) 47 Polish Political Science Yearbook (współautorka)
 • Law and Memory. Toward Legal Governance of History, Cambridge University Press 2017 
(współautorka i współredaktorka)
 • A recent decision of the US Supreme Court on legal discrimination in the access to voting rights: Five readings of Shelby County, Antidiscrimination Law Review 1/2017 
(współautorka)
 • „Homosexual propaganda” Bans as a Litmus Test for the Acceptance of Liberal and International Human Rights Norms in the Post-Communist States, XV t. Baltic Yearbook of International Law
 • Stalinism and Communism equals or versus Nazism? Central and Eastern European Unwholesome Legacy in ECtHR, East European Politics and Societies 2016, vol. 30
 • Law of Ritual Slaughter and the Principle of Religious Equality, Journal of Law, 
Religion and State 2016, Vol. 4, no 3 
(współautorka)
  Struggling with the European Past: European Court of Human Rights on Memory and Law (w:) Dorota Gozdecka, Magdalena Kmak (red.), Europe at the Edge of Pluralism: Legal Conundrums of Accommodating Diversity in Europe, Intersentia 2015
 • Memory Laws or Memory Loss? Europe in Search of its Historical Identity through the National and International Law, XXXIV Polish Yearbook of International Law
 • Freedom of Religion versus Humane Treatment of Animals: Polish Constitutional 
Tribunal’s Judgment on Permissibility of Religious Slaughter, European Constitutional Law Review (EuConst), vol. 11 (3), 2015 
(współautorka)