EU Anti-Discrimination Law beyond Gender [recenzja]

EU Anti-Discrimination Law beyond Gender [recenzja]

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z recenzją książki pt. “EU Anti-Discrimination Law beyond Gender” wydanej pod redakcją Uladzislau Belavusau (University of Amsterdam) oraz Kristin Henrard (Erasmus University Rotterdam).

Recenzja autorstwa dr Aleksandry Gliszczyńskiej-Grabias została opublikowana w najnowszym wydaniu czasopisma International & Comparative Law Quarterly. Zapraszam

 

Zapewnić rządy prawa w Europie [konferencja online]

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Niemiecki Instytut Praw Człowieka, Miasto Brema oraz Poznańskie Centrum Praw Człowieka zapraszają na konferencję naukową pt. Zapewnić rządy prawa w Europie: Znaczenie niezależnego sądownictwa, która odbędzie się w czwartek, 25 czerwca 2020, w godzinach 10:00 – 13:15.

Państwa członkowskie Unii Europejskiej zobowiązały się do przestrzegania zasad praworządności i demokracji w traktatach unijnych. Jednakże w wielu miejscach umacniają się autorytarne prądy polityczne, które chcą podważyć instytucje i procedury państwa prawa, a także podać w wątpliwość trójpodział władz państwowych, jak też ich obowiązek przestrzegania praw podstawowych oraz praw człowieka.

Atakowana jest również niezależność władz sądowniczych. Dlaczego niezawisłość sądownictwa ma kluczowe znaczenie i kto ją chroni? Jaką rolę odgrywają w tym względzie europejskie sądy i trybunały? Jaki wpływ na współpracę sądów w Europie będzie miało niedawne rozstrzygnięcie niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego? W jaki sposób, w obliczu obecnych wyzwań, można zabezpieczyć i rozbudować ochronę praworządności i praw człowieka w Europie? Jak w nadchodzących miesiącach powinny działać europejskie instytucje, w szczególności Komisja Europejska jako strażniczka traktatów UE? Wreszcie, jaką rolę powinny przyjąć Niemcy w kontekście rozpoczynającej się w lipcu niemieckiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej?

Serdecznie zapraszamy do rejestracji: https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/…/anmeldeformu…/

Konferencja będzie transmitowana online w języku niemieckim, polskim i angielskim: www.institut-fuer-menschenrechte.de/livestream.

List pracowników PHRC do Rektora KUL ws. wypowiedzi dr. hab. P. Czarnka

Jego Magnificencja Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Ks. Prof. dr hab. Antoni Dębiński

 

Wielce Szanowny Księże Rektorze,

Z oburzeniem i niedowierzaniem przyjęliśmy słowa dr. hab. Przemysława Czarnka, wypowiedziane w odniesieniu do osób nieheteronormatywnych. Choć jego wypowiedź padła w toku debaty politycznej, a nie naukowej, odpowiedzialność za słowa, jaka cechować powinna każdego naukowca, jak również poczucie obowiązku stawania w obronie dyskryminowanych, znieważanych i pogardzanych jednostek oraz grup, nakazuje nam zabrać głos.

Co szczególnie uderzające, dr hab. Przemysław Czarnek przywołuje w nich koncepcję praw człowieka, dowodząc skrajnego braku podstawowej wiedzy na temat, który ze względu na jego zainteresowania naukowe w obszarze konstytucjonalizmu – a zatem obszarze odnoszącym się również do praw i wolności jednostki, powinien być mu znany. Dr hab. Przemysław Czarnek w sposób niegodny akademika dyskryminuje, poniża, stygmatyzuje „odmienność”, która w jego rozumieniu jest zaprzeczeniem „normalności”. Używa języka w międzynarodowym prawie praw człowieka jednoznacznie kwalifikowanego jako mowa nienawiści.

Dla nas, członkiń i członków wspólnoty ludzi nauki, dla których prawo praw człowieka jest nie tylko najbliższą dziedziną naukową, lecz również zbiorem zasad i wartości ogólnoludzkich, trudne do wyobrażenia pozostaje, jak osoba o poglądach dr hab. Przemysława Czarnka może pozostawać członkiem środowiska naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Poza dowiedzeniem braku elementarnej wiedzy i kompetencji naukowych, dr hab. Przemysław Czarnek wykazał się bowiem czymś znacznie gorszym, co powinno automatycznie wykluczyć jego obecność z grona kadry akademickiej uczelni, której tradycja i ranga zawsze związane były z wartością podstawową: poszanowaniem godności ludzkiej.

Wyrażamy głęboką nadzieję, że władze KUL podejmą w zaistniałej sytuacji odpowiednie działania. Na społeczności akademickiej ciąży ogromna odpowiedzialność za kształtowanie wizji świata i przekazywanie jej kolejnym pokoleniom. Niezależnie od poglądów i wyznawanych wartości, naszym obowiązkiem jest zapewnienie aby nauka i nauczanie o prawach człowieka były rzetelne, oraz wolne od uprzedzeń i nienawiści.

Z wyrazami szacunku,

Zespół Poznańskiego Centrum Praw Człowieka Instytutu Nauk Prawnych PAN:

Prof. zw. dr hab. Roman Wieruszewski

Dr Katarzyna Sękowska-Kozłowska

Dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias

Dr Grażyna Baranowska

Dr Anna Hernandez-Połczyńska

Mgr Joanna Grygiel

Mgr Łukasz Szoszkiewicz

 

Sukces dr G. Baranowskiej!

Sukces dr G. Baranowskiej!

Z przyjemnością informujemy, że projekt dr Grażyny Baranowskiej pt. “Osoby zaginione i wymuszone zaginięcia: obowiązki prawnomiędzynarodowe państw” został zakwalifikowany do finansowania w ramach konkursu SONATA 15 ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki.

Proponowany przez dr Grażynę Baranowską projekt ma na celu zbadanie zakresu obowiązywania badanych pojęć poprzez interpretację norm dotyczących osób zaginionych i wymuszonych zaginięć, analizę błędnego lub zamiennego użycia pojęć ‘osoby zaginione’ i ‘wymuszone zaginięcia’, a także analizę użycia badanych koncepcji prawnych w odniesieniu do wybranych grup. Celem projektu jest stworzenie serii tematycznie powiązanych ze sobą artykułów, które będą miały znaczący wkład w badania na temat osób zaginionych i wymuszonych zaginięć.

Serdecznie gratulujemy dr Grażynie Baranowskiej sukcesu!

Z wynikami konkursów OPUS 18, PRELUDIUM 18, SONATA 15, PRELUDIUM BIS 1 można zapoznać się na stronie Narodowego Centrum Nauki.

Prawa pamięci w Turcji [publikacja]

Prawa pamięci w Turcji [publikacja]

 

Z przyjemnością informujemy, że nakładem wydawnictwa Peter Lang ukazała się monografia zatytułowana „Criminalizing History. Legal Restrictions on Statements and Interpretations of the Past in Germany, Poland, Rwanda, Turkey and Ukraine” wydana pod redakcją Klausa Bachmanna oraz Christiana Garuka, która zawiera rozdział autorstwa dr Grażyny Baranowskiej zatytułowany “Memory laws in Turkey: protecting the memory of Mustafa Kemal Atatürk”. 

Autorka w swoim rozdziale dokonuje analizy treści przepisów prawa tureckiego oraz praktyki ich stosowania w celu zapewnienia ochrony pamięci Mustafy Kemala Atatürka w kontekście kształtowania w ten sposób narracji o historii kraju. Ponadto badania dr Grażyny Baranowskiej prowadzą do wniosku, że prawo i presja społeczna stały się powodem wystąpienia procesu autocenzury wśród tłumaczy i wydawców w Turcji.


Więcej informacji o rozdziale autorstwa dr Grażyny Baranowskiej można znaleźć pod adresem: https://www.peterlang.com/view/9783631813539/html/ch14.xhtml

Serdecznie gratulujemy Autorce udziału w publikacji oraz interesujących wniosków płynących z przeprowadzonej analizy prawnej!

Broszura Humanities in the European Research Area

Broszura Humanities in the European Research Area

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą Humanities in the European Research Area, w której przedstawiono wyniki projektów realizowanych w ramach wspólnego programu badawczego “Uses of the Past” (2016-2019).

W publikacji zaprezentowano m.in. założenia i efekty badań prowadzonych przez międzynarodowy zespół badawczy Memory Laws in European and Comparative Perspectives – (MELA). Badaniami polskiego zespołu MELA kierowała dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias (Principal Investigator), a w skład zespołu wchodziły dr Grażyna Baranowska (Postdoctoral Researcher) i mgr Anna Wójcik (Doctoral Researcher).

Przeczytaj publikację

Serdecznie gratulujemy!