Missing Migrants: Lessons from the EU’s response to Ukrainian refugees (policy brief)

Missing Migrants: Lessons from the EU’s response to Ukrainian refugees (policy brief)

Missing Migrants: Lessons from the EU’s response to Ukrainian refugees (policy brief)

Nasza Droga Koleżanka, dr Grażyna Baranowska, adiunkt   INP PAN, przebywa obecnie na stypendium naukowym  (stypendium Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship 2021) i w ramach współpracy z  Centre for Fundamental Rights, Hertie School) w dniu 16 maja 2022 r., ukazał się tekst dotyczący założeń polityki UE w odniesieniu do sytuacji uchodźców z Ukrainy, uciekających z objętego konfliktem kraju.

Serdecznie gratulujemy i zapraszamy do lektury:

Plik .pdf (w jeżyku angielskim)

Missing Migrants: Lessons from the EU’s response to Ukrainian refugees (policy brief)

OŚWIADCZENIE AHRI W SPRAWIE ROSYJSKIEJ AGRESJI NA UKRAINĘ

OŚWIADCZENIE AHRI W SPRAWIE ROSYJSKIEJ AGRESJI NA UKRAINĘ

May be an image of text that says "AHR AHRI I STATEMENT ON THE RUSSIAN AGGRESSION AGAINST UKRAINE"

My, Stowarzyszenie Instytutów Praw Człowieka (Association of Human Rights Institutes, AHRI), jako światowa sieć akademickich instytutów praw człowieka, solidaryzujemy się z Ukrainą i wyrażamy głębokie zaniepokojenie agresją Federacji Rosyjskiej na suwerenne państwo ukraińskie.

Dzień 24 lutego 2022 roku to mroczna data dla XXI wieku. Decyzja Federacji Rosyjskiej o naruszeniu suwerenności terytorialnej Ukrainy, o narażeniu na niebezpieczeństwo losu milionów obywateli Ukrainy i Rosji, jest bezspornym pogwałceniem podstawowych zasad Karty Narodów Zjednoczonych i stanowi bezpośrednie zagrożenie dla niezliczonych zasad prawa międzynarodowego, w tym prawa międzynarodowego praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego. Przypominamy Deklarację Poczdamską AHRI, w której podkreślono wzajemne przenikanie się tych dwóch gałęzi prawa międzynarodowego.

Zarówno Federacja Rosyjska, jak i Ukraina zobowiązały się do przestrzegania Karty Narodów Zjednoczonych, suwerennej równości wszystkich państw członkowskich oraz Artykułu 2(4) [Karty], który zakazuje użycia siły przeciwko integralności terytorialnej lub politycznej niepodległości innych państw. Oba państwa są również członkami Rady Europy, OBWE i podlegają szeregowi porozumień mających na celu utrzymanie pokoju, bezpieczeństwa i praw człowieka. Inwazja Federacji Rosyjskiej na suwerenne terytorium Ukrainy jest jawnym pogwałceniem prawa międzynarodowego i zagraża architekturze pokoju, jaka ukształtowała się w Europie po II wojnie światowej w ciągu ostatnich siedmiu dekad. Federacja Rosyjska jest również związana siedmioma podstawowymi traktatami ONZ dotyczącymi praw człowieka, a także Europejską Konwencją Praw Człowieka.

Każdy krok Federacji Rosyjskiej na Ukrainie neguje jej zobowiązanie do poszanowania i ochrony praw cywilów na Ukrainie i tych w Rosji, którzy nie mogą bezpiecznie wyrazić swojego sprzeciwu wobec działań rządu. To bezprecedensowe użycie siły i rażące naruszenie Karty Narodów Zjednoczonych, Karty Paryskiej i Aktu Końcowego z Helsinek przynosi Ukrainie i jej mieszkańcom cierpienie i nieszczęście. Kraju, który mozolnie torował sobie drogę do demokracji. Kraju, który w 1994 r. zrezygnował z arsenału jądrowego. Kraj, który dążył do zapewnienia pokoju i dobrobytu poprzez więzi porozumienia i współpracy międzynarodowej.

Dopóki Federacja Rosyjska nie zaprzestanie tych działań, wiele osób straci życie, wiele osób zostanie wewnętrznie lub międzynarodowo przesiedlonych, dzieci zostaną pozbawione dostępu do edukacji, opieki zdrowotnej i bezpieczeństwa. Mieszkańcy Ukrainy stracą swoje domy, środki do życia i prawo do bezpieczeństwa. Udokumentowano już masowe ataki na ludność cywilną i infrastrukturę cywilną.

Jako międzynarodowa sieć instytutów praw człowieka nie możemy milczeć. Zdecydowanie potępiamy zbrojną agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Wykorzystamy naszą sieć i podejmiemy wszelkie dostępne nam działania, by pomóc obywatelom Ukrainy.
Komitet wzywa państwa-strony Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, które dopuszczają się aktów agresji w rozumieniu prawa międzynarodowego, skutkujących pozbawieniem życia. Przypominamy stanowisko Komitetu Praw Człowieka naruszają ipso facto prawo do życia chronione przez artykuł 6 Paktu.

Wzywamy Federację Rosyjską do natychmiastowego zaprzestania działań wojennych w Ukrainie. Do tego czasu wzywamy Federację Rosyjską i jej siły zbrojne do przestrzegania zasad międzynarodowego prawa humanitarnego i międzynarodowych praw człowieka.

Wzywamy nasze rządy i organizacje międzynarodowe do podjęcia wszelkich kroków, które mogą powstrzymać wojnę i pomóc Ukrainie i jej mieszkańcom. 

Wzywamy wszystkie zainteresowane strony do dokumentowania okrucieństw i naruszeń w celu rozliczenia ich w przyszłości. 

Wzywamy rosyjskich naukowców i instytuty praw człowieka do walki z dezinformacją i do mówienia prawdy, gdy argumenty prawa międzynarodowego są nadużywane.

Kiedy wreszcie zapanuje pokój, Ukraina będzie potrzebowała wsparcia ze strony świata, Europy i nas wszystkich, by odbudować się. Nie tylko fizyczne otoczenie, lecz także wiary w praworządność i jej cel, jakim jest promowanie pokoju.

Jesteśmy solidarni z Ukrainą, z naszymi kolegami ze środowiska akademickiego i studentami.

TŁUMACZENIE WŁASNE.

Link do tekstu oryginalnego znajduje się [tutaj]

Missing Migrants: Lessons from the EU’s response to Ukrainian refugees (policy brief)

Wykład otwarty pamięci dr Leny Kondratiewej-Bryzik (4 marca 2022 r. o godz. 17.00)

Wykład otwarty pamięci dr Leny Kondratiewej-Bryzik (4 marca 2022 r. o godz. 17.00)

Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN, Katedra Prawa Konstytucyjnego WPAiE UWr oraz Uniwersytet SWPS serdecznie zapraszają na doroczny wykład otwarty pamięci dr Leny Kondratiewej-Bryzik, który odbędzie się w dniu 4 marca 2022 o godz. 17.00 za posrednictwem platformy ZOOM.
Wykład pt. “On the Rule of Law and Gender Equality in Law” wygłosi Profesor Susanne Baer, sędzia niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego oraz Profesor prawa na Uniwersytecie Humboldta.
Część wprowadzającą do wykładu wygłosi dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Adam Bodnar.
Link do wydarzenia: ZOOM:https://zoom.us/j/96456932439
***
Dr Lena Kondratiewa-Bryzik jako osoba obdarzona wyjątkowymi przymiotami – mądrością, pracowitością i empatią była inspiracją dla innych. Jej wybitne osiągnięcia naukowe, niespożyta energia i zaangażowanie w działalność wielu organizacji były wzorem dla nas wszystkich. W swojej pracy badawczej, w ramach szeroko pojętej problematyki międzynarodowej ochrony praw człowieka, Lena zajmowała się m.in. zagadnieniami ochrony praw kobiet, ochrony przed dyskryminacją i przemocą wobec kobiet, problemami bioetycznymi. 3 marca 2012 r. Lena zginęła w katastrofie kolejowej pod Szczekocinami, wracając z seminarium naukowego, które prowadziła na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Chcielibyśmy, aby doroczne wykłady otwarte poświęcone Jej pamięci były okazją do naukowej dyskusji nad tematami, które były ważne dla Leny, jak również miejscem spotkania tych, dla których ważna była Lena.
***
Profesor Susanne Baer jest sędzią Pierwszego Senatu (Pierwszej Izby) Federalnego Trybunału Konstytucyjnego Niemiec. Jest również profesorem prawa publicznego i gender studies na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie oraz profesorem nowej odmiany prawa międzynarodowego (Global Law) na Wydziale Prawa Uniwersytetu Michigan, wykładała również na Uniwersytecie Środkowoeuropejskim w Budapeszcie, w Austrii, Szwajcarii oraz Kanadzie. Otrzymała tytuły doktorów honoris causa uniwersytetów w Michigan, Hasselt i Lucernie oraz jest stypendystką Akademii Brytyjskiej. Sędzia Baer studiowała prawo i nauki polityczne, działała w ruchach przeciwko dyskryminacji i przemocy domowej, kierowała Ośrodkiem Kompetencji na rzecz Równości Płci (Gender Competence Centre) doradzając rządowi niemieckiemu w zakresie upowszechniania aspektu płci w latach 2003-2010 oraz współtworzyła niemieckie standardy równości w obszarze badań naukowych. Na Uniwersytecie Humboldta pełniła funkcję wiceprzewodniczącej, prodziekana i dyrektora studiów i badań nad społeczną i kulturową tożsamością płci, założyła Instytut Prawa i Społeczeństwa w Berlinie oraz Humboldt Klinikę Prawa w zakresie Praw Podstawowych i Praw Człowieka.
Zapraszamy do śledzenia szczegółów wydarzenia na stronie: On the Rule of Law and Gender Equality in Law
Zachęcamy również do obserwowania naszego profilu na Facebook’u.

Missing Migrants: Lessons from the EU’s response to Ukrainian refugees (policy brief)

Seminarium naukowe on-line pt. “Wpływ uniwersalnego standardu ochrony praw człowieka na orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Analiza krytyczna.”

Seminarium naukowe on-line pt. “Wpływ uniwersalnego standardu ochrony praw człowieka na orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Analiza krytyczna.”

Missing Migrants: Lessons from the EU’s response to Ukrainian refugees (policy brief)

Konkurs – asystent/ka w Poznańskim Centrum Praw Człowieka INP PAN

Konkurs – asystent/ka w Poznańskim Centrum Praw Człowieka INP PAN

Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN poszukuje kandydatów/-ek na stanowisko asystenta/-ki do pracy w ramach projektu badawczego pt. ‘The Challenge of Populist Memory Politics for Europe: Towards Effective Responses to Militant Legislation on the Past’, finansowanego ze środków Volkswagen Stiftung. 

Kandydaci/kandydatki muszą być zainteresowani/ne prowadzeniem pracy badawczej w zakresie prawa międzynarodowego w obszarze szeroko pojętego tematu projektu grantowego wskazanego powyżej, w celu zdobycia stopnia naukowego doktora nauk prawnych.

Pracami badawczymi kierować będzie dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias.

Wymagania:

 1. tytuł zawodowy magistra prawa, europeistyki lub stosunków międzynarodowych – studia ukończone z wynikiem bardzo dobrym,
 2. zainteresowanie prowadzeniem badań naukowych w zakresie praw człowieka,
 3. znajomość systemów ochrony praw człowieka,
 4. umiejętność́ prowadzenia działalności organizacyjnej związanej z pracami podejmowanymi w Instytucie,
 5. zdolność aktywnego włączenia się w prace badawcze Instytutu,
 6. znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 i biegła znajomość języka polskiego.


Mile widziane: 

 1. doświadczenie w organizacji wydarzeń naukowych i edukacyjnych, 
 2. doświadczenie w aplikowaniu o i/lub realizacji projektów i grantów finansowanych ze środków publicznych, w tym z funduszy europejskich, 
 3. doświadczenie w różnych formach aktywności naukowej w środowisku międzynarodowym, 
 4. znajomość drugiego języka obcego, w szczególności jednego z języków wschodnioeuropejskich, 
 5. podstawy obsługi strony internetowej oraz mediów społecznościowych (twitter). 


Kandydaci proszeni są o dostarczenie następujących dokumentów:
 

 1. podanie o zatrudnienie adresowane do Dyrektora Instytutu, 
 2. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy magistra prawa, stosunków międzynarodowych lub europeistyki) 
 3. CV wraz z listem motywacyjnym (list maksymalnie 2 strony), 
 4. życiorys naukowy ze wskazaniem zainteresowań badawczych oraz wyszczególnieniem działalności naukowej, dydaktycznej oraz organizacyjnej, (maksymalnie 2 strony), 
 5. praca magisterska w wersji elektronicznej, 
 6. wykaz publikacji wraz z kopiami, 
 7. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, 
 8. oświadczenie o zapoznaniu się z „Informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w konkursie na zatrudnienie pracownika naukowego” (https://inppan.bip.gov.pl, zakładka “Konkursy i ogłoszenia o pracę”, następnie “Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych”), 
 9. oświadczenie, że w chwili zatrudnienia w Instytucie Nauk Prawnych PAN kandydat wyrazi zgodę na zaliczenie go do liczby N na rzecz Instytutu i zadeklaruje prowadzenie badań naukowych w Instytucie Nauk Prawnych PAN, 
 10. oświadczenie, że w chwili zatrudnienia w Instytucie Nauk Prawnych PAN podstawowym miejscem pracy kandydata będzie Instytut w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

 

  Dokumenty należy składać pocztą elektroniczną na adres inp@inp.pan.pl (w tytule maila proszę wpisać „Konkurs MEMOCRACY”).

  Termin składania dokumentów upływa z dniem 3.12.2021 r.

  Wybrani/ne kandydaci/tki zostaną zaproszeni/one na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się drogą zdalną. 

  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15.12.2021 r. O wyniku konkursu każdy z kandydatów zostanie poinformowany drogą mailową. Od wyniku konkursu przysługuje odwołanie. 

  Liczba wolnych stanowisk pracy: 2 

  Forma zatrudnienia: Umowa o pracę na czas 36 miesięcy, w pełnym wymiarze czasu pracy, w systemie zadaniowym. 

  Miejsce świadczenia pracy: Centrum Praw Człowieka INP PAN 

   

   

   

   

   

   

   

  Resolution adopted by the Committee of Legal Sciences of the Polish Academy of Sciences of October 12, 2021 in regard to the ruling of the Constitutional Tribunal of October 7, 2021

  Resolution adopted by the Committee of Legal Sciences of the Polish Academy of Sciences of October 12, 2021 in regard to the ruling of the Constitutional Tribunal of October 7, 2021

  The resolution adopted by the Committee of Legal Sciences of the Polish Academy of Sciences of October 12, 2021, in regard to the ruling of the Constitutional Tribunal declaring inconsistency of selected provisions of the Treaty on European Union with the Constitution of the Republic of Poland is now available in the English language.