dr Grażyna Baranowska

dr Grażyna Baranowska
dr Grażyna Baranowska

adiunkt

dr Grażyna Baranowska

 

Doktor nauk prawnych, adiunkt INP PAN, Post-Doctoral Researcher w projekcie Memory Laws in European and Comparative Perspective (2016-2019) oraz Fellow w Research Law: Constitutional Politics in Turkey II (2019)

Dr Baranowska ukończyła studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji (2009) oraz Turkologię na Wydziale Neofilogii (2011) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2016 r. w Instytucie Nauk Prawnych PAN obroniła rozprawę doktorską na temat międzynarodowych standardów w zakresie wymuszonych zaginięć. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół Strasburskiego oraz ONZ-owskiego systemu ochrony praw człowieka, wymuszonych zaginięć i osób zaginionych, sprawiedliwości okresu tranzycyjnego, praw pamięci oraz praw człowieka w Turcji.

W 2017 r. ukazała się monografia dr Baranowskiej „Wymuszone zaginięcia w Europie. Kształtowanie się międzynarodowych standardów zapobiegania i reagowania” (CH Beck). Dr Baranowska jest ponadto autorką kilkudziesięciu artykułów naukowych, opublikowanych w prestiżowych krajowych i zagranicznych czasopismach, w tym w International Review of the Red Cross oraz European Human Rights Law Review, a także na blogach naukowych, w tym Free Speech Debate i Verfassungsblog.

Dr Baranowska uczestniczyła w wielu międzynarodowych i krajowych projektach badawczych i grantowych, w tym w projekcie Fostering Human Rights Among European (Internal and External) Policies (FRAME), a także odbyła półroczny staż w Komisji Praw Człowieka i Pomocy Humanitarnej Parlamentu Niemieckiego (Internationales Parlaments Stipendium finansowany przez Parlament Niemiecki), oraz praktykę w ambasadzie Polskiej w Ankarze. Jest też autorką ekspertyz i opracowań naukowych.

Stypendystka programu START 2018 przyznawanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.

 

Wybrane publikacje

Książki

 • Wymuszone zaginięcia w Europie. Kształtowanie się międzynarodowych standardów zapobiegania i reagowania, H. Beck: Warszawa, 2017

Redakcja książek

 • 20 lat ochrony praw obywatelek i obywateli Unii Europejskiej – osiągnięcia i wyzwania na przyszłość (red.) G. Baranowska, A. Bodnar, A. Gliszczyńska-Grabias, Wolters Kluwer: Warszawa, 2015
 • O prawach człowieka. Księga jubileuszowa Profesora Romana Wieruszewskiego, (red.) K. Sękowska-Kozłowska, A. Gliszczyńska-Grabias, G. Baranowska, A. Hernandez-Połczyńska, Wolters Kluwer: Warszawa, 2017

Artykuły w czasopismach

 • Advances and progress in the obligation to return the remains of missing and forcibly disappeared persons, International Review of the Red Cross Vol. 99 No. 905 2018 (forthcomming)
 • Prawo do prawdy, Res Publica Nowa 3/2017
 • Procedury specjalne a rozbudowa uniwersalnego systemu ochrony praw człowieka, Studia Prawnicze 3/2017 (wspólnie z Anną Hernandez-Połczyńską)
 • “Right to truth” and Memory Laws: General Rules and Practical Implications, Polish Political Science Yearbook Vol 47 Issue 1 2018, (wspólnie z Aleksandrą Gliszczyńską-Grabias)
 • The families of disappeared persons in the jurisprudence of the Human Rights Chamber for Bosnia and Hercegovina and the Human Rights Advisory Panel in Kosovo, International Journal of Rule of Law, Transitional Justice and Human Rights, Volume 7 (2016)
 • The European Court of Human Rights on Nazi and Soviet past in Central and Eastern Europe, Polish Political Sciences Yearbook 45 (2016)  (wspólnie z Aleksandrą Gliszczyńską-Grabias)
 • Kształtowanie się międzynarodowych standardów prawnych w zakresie zapobiegania i reagowania na wymuszone zaginięcia Studia Prawnicze 1/2016
 • Wymuszone zaginięcia na Ukrainie w latach 2013-2014: skargi i procedury międzynarodowe, Studia Prawnicze KUL 2 (62) 2015
  Legal Regulations on National and Ethnic Minorities in Poland, Przegląd Zachodni II/2014
 • Ochrona praw mniejszości narodowych w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Komitetu Praw Człowieka ONZ – analiza porównawcza, Studia Prawnicze 1/2014
 • Shedding light on the fate of the disappeared? Committee on Missing Persons in Cyprus, International Journal of Rule of Law, Transitional Justice and Human Rights, Year 3, Volume 3, Sarajevo 2012
 • Przemoc wobec kobiet kurdyjskich osadzonych w więzieniach tureckich jako forma tortur de facto usankcjonowanych przez państwo, Przegląd Strategiczny, 1/2013 (wspólnie z Magdaleną Szkudlarek)

Rozdziały w książkach

 • Prawa pamięci. Uwagi na temat ochrony prawdy o przeszłości [w:] K. Sękowska-Kozłowska, A. Gliszczyńska-Grabias, G. Baranowska, A. Hernandez-Połczyńska (red.) O prawach człowieka. Księga jubileuszowa Profesora Romana Wieruszewskiego, Wolters Kluwer 2017 (wspólnie z dr Aleksandrą Gliszczyńską-Grabias)
 • Komitet Przeciwko Torturom [w:] R. Wieruszewski (red.) Mechanizmy ochrony praw człowieka w ramach ONZ. Analiza systemowa, BECK 2017
  Podkomitet do Spraw Prewencji [w:] R. Wieruszewski (red.) Mechanizmy ochrony praw człowieka w ramach ONZ. Analiza systemowa, BECK 2017
 • Komitet do Spraw Wymuszonych Zaginięć [w:] R. Wieruszewski (red.) Mechanizmy ochrony praw człowieka w ramach ONZ. Analiza systemowa, BECK 2017
 • Funkcjonowanie procedury sprawozdawczej do Komitetu Przeciwko Torturom w odniesieniu do Polski [w:] R. Wieruszewski (red.) Mechanizmy ochrony praw człowieka w ramach ONZ. Analiza systemowa, BECK 2017
 • ETPC i słuszne zadośćuczynienie w skargach międzypaństwowych – wyrok w sprawie Cypr przeciwko Turcji z 12.05.2014 r., [w:] Michał Balcerzak, Julia Kapelańska-Pręgowska (red.), Odpowiedzialność międzynarodowa w związku z naruszeniami praw człowieka, międzynarodowego prawa humanitarnego i karnego, Toruń 2016
 • Komitet ds. Wymuszonych Zaginięć ONZ – uniwersalna ochrona przed wymuszonymi zaginięciami? (w:) Jaskiernia (red.) Systemy ochrony praw człowieka: europejski i azjatyckie, Tom 1, Toruń 2016
 • Wpływ Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na ustawodawstwo w Turcji. Uwagi w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczącego wolności wyznania (w:) E. Karska (red.) Wpływ Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na systemy ochrony praw człowieka i międzynarodowe prawo humanitarne, Warsaw 2013

Wybrane publikacje publicystyczne

 • In Defense of European Memory Laws (wspólnie z Anną Wójcik), Free Speech Debate [1 listopada 2017] oraz Eurozine [6 listopada 2017]
 • The Right to the Truth for the Families of Victims of the Katyń Massacre, Verfassungsblog [6 January 2018] oraz Eurozine [21 luty 2018]
 • The European Court of Human Rights and Women Affected by Enforced Disappearances of Their Relatives, Opinio Juris [5 wrzesień 2016]
 • The role of intercommunal dialogue in revealing the fate of disappearances and missing persons – cases of Kosovo and Cyprus, Humanity in Action [2015]

Projekty badawcze

 • Post-Doctoral Researcher w Memory Laws in European and Comparative Perspective 2016-2019
 • OPUS 2016/21/B/HS5/02057, Narodowe Centrum Nauki, Wpływ uniwersalnego standardu ochrony praw człowieka na orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Analiza krytyczna, 2017-2019 (wykonawca)
 • PRELUDIUM 2013/11/N/HS5/04044, Narodowe Centrum Nauki, Wymuszone zaginięcia w Europie. Kształtowanie się standardów prawnych, 2014-2016 (kierownik projektu)
 • Fostering Human Rights Among European (Internal and External) Policies (FRAME), finansowanym w ramach 7 Programu Ramowego Komisji Europejskiej (wykonawca)
 • Dotacja celowa, INP PAN, Mechanisms dealing with enforced disappearances, the example of Europe, 2014-2015 (kierownik projektu)
  OPUS 2012/07/B/HS5/03727, Narodowe Centrum Nauki, Mechanizmy ochrony praw człowieka w ramach ONZ – analiza systemowa, 2013-2016 (wykonawca i koordynator projektu)
 • Dotacja celowa, INP PAN, Ochrona praw mniejszości narodowych w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Komitetu Praw Człowieka ONZ – analiza porównawcza, 2012 – 2013 (kierownik projektu)
 • COST Action IS0702, Short Time Study Mission, Utrecht (Holandia), Wzajemny wpływ Komitetu Praw Człowieka ONZ oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach dotyczących wymuszonych zaginięć, czerwiec 2012