mgr Joanna Grygiel

mgr Joanna Grygiel
mgr Joanna Grygiel

asystentka naukowa

mgr Joanna Grygiel

 

Magister nauk prawnych; asystentka w Poznańskim Centrum Praw Człowieka INP PAN; aktywistka grupy lokalnej Amnesty International; aplikantka adwokacka.

Mgr Joanna Grygiel ukończyła studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2019). Pracę magisterską pt. „Obstrukcja w procesie karnym” przygotowała pod kierownictwem prof. zw. dr. hab. Pawła Wilińskiego. Na podstawie pracy magisterskiej w 2021 r. powstała monografia o tym samym tytule (J. Grygiel, Obstrukcja w procesie karnym, Wydawnictwo INP PAN 2021).

Podczas studiów mgr Grygiel dwukrotnie uzyskała stypendium rektora WPiA UAM dla najlepszych studentów za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia naukowe (2018-2019).

W 2018 r. mgr Grygiel odbyła praktyki w Zespole Prawa Karnego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.

Mgr Grygiel uczestniczyła w wielu konferencjach, między innymi w międzynarodowej konferencji Model International Criminal Court University (2018) oraz AHRI Conference: Human Rights Strategies (2021). Mgr Grygiel brała również udział w projektach, w tym m.in. w projekcie naukowo-edukacyjnym pt. „12 lekcji o Konstytucji” (2019, 2022). W latach 2017-2019 uczestniczyła w projekcie naukowym pt. „Prawo do udziału obrońcy w postępowaniu karnym – standardy krajowe i międzynarodowe”, realizowanym na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, którego prace zakończyły się wydaniem monografii naukowej pt. „Dostęp do obrońcy w postępowaniu karnym. Standardy krajowe i europejskie” (red. dr Martyna Kusak).

 

Zainteresowania badawcze:

 • mechanizmy zapobiegania torturom w strukturze ONZ (w szczególności aktywność Podkomitetu ds. Prewencji Tortur oraz krajowych mechanizmów prewencji),
 • standardy traktowania osób ze szczególnymi potrzebami w miejscach odosobnienia,
 • prawo karne międzynarodowe (w szczególności działalność Międzynarodowego Trybunału Karnego),
 • europejskie standardy ochrony praw podejrzanych, oskarżonych oraz skazanych,
 • konstytucyjne prawa i wolności człowieka i obywatela.

Wybrane publikacje

 • K. Sękowska-Kozłowska, G. Baranowska, J. Grygiel, Ł. Szoszkiewicz, Impact of the UN human rights treaties on the domestic level: Poland [w:] Ch. Heyns, F. Viljoen, R. Murray (red.), The Impact of the United Nations Human Rights Treaties on the Domestic Level, Brill 2022 (w druku)
 • J. Grygiel, Ograniczenie dostępu do aborcji w kontekście uniwersalnych standardów ochrony przed torturami oraz innym okrutnym, nieludzkim lub poniżającym traktowaniem [w:] M. Grzyb, K. Sękowska-Kozłowska (red.), Kobieta-ciąża-zarodek-dziecko. Prawne aspekty przerywania ciąży, Wydawnictwo UJ 2022 (w druku)
 • J. Grygiel, Obstrukcja w procesie karnymWydawnictwo INP PAN 2021
 • J. Grygiel, Gwarancje niezależności krajowych mechanizmów prewencji powołanych na podstawie OPCAT, Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego 2021, Vol. XIX, s. 95-119
 • J. Grygiel, K. Sękowska-Kozłowska, O karze dożywotniego pozbawienia wolności, dyskryminacji ze względu na płeć i wyborze “mniejszego zła”. Refleksje na tle wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Khamtokhu i Aksenchik p. Rosji [w:] Księga Jubileuszowa prof. Mirosława Wyrzykowskiego “Wokół kryzysu praworządności”, red. A. Bodnar, A. Ploszka, Wolters Kluwer 2020, s. 508-531
 • J. Grygiel, Skuteczne prawo dostępu do obrońcy [w:] Dostęp do obrońcy w postępowaniu karnym. Standardy krajowe i europejskie, red. M. Kusak, Wydawnictwo Naukowe UAM 2020, s. 15-46
 • J. Grygiel, Ochrona małoletniego pokrzywdzonego podczas przesłuchania – standardy krajowe i europejskie, Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM 2019, nr 9, s. 39-52