mgr Joanna Grygiel

mgr Joanna Grygiel
mgr Joanna Grygiel

asystentka naukowa

mgr Joanna Grygiel

 

Magister nauk prawnych; asystentka w Poznańskim Centrum Praw Człowieka INP PAN; członkini Amnesty International; aplikantka adwokacka.

Mgr Joanna Grygiel ukończyła studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2019). Pracę magisterską pt. „Obstrukcja w procesie karnym” przygotowała pod kierownictwem prof. zw. dr. hab. Pawła Wilińskiego. Podczas studiów mgr Grygiel dwukrotnie uzyskała stypendium rektora WPiA UAM dla najlepszych studentów za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia naukowe (2018-2019).

W 2018 r. mgr Grygiel odbyła praktyki w Zespole Prawa Karnego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.

Mgr Grygiel uczestniczyła w wielu konferencjach, między innymi w międzynarodowej konferencji Model International Criminal Court University (2018). Mgr Grygiel brała również udział w projektach, w tym m.in. w projekcie naukowo-edukacyjnym pt. „12 lekcji o Konstytucji”. W latach 2017-2019 uczestniczyła w projekcie naukowym pt. „Prawo do udziału obrońcy w postępowaniu karnym – standardy krajowe i międzynarodowe”, realizowanym na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, którego prace zakończyły się wydaniem monografii naukowej pt. „Dostęp do obrońcy w postępowaniu karnym. Standardy krajowe i europejskie” (red. dr Martyna Kusak).

Zainteresowania badawcze:

  • prawo karne międzynarodowe (w szczególności działalność Międzynarodowego Trybunału Karnego),

  • mechanizmy zapobiegania torturom ONZ (w szczególności aktywność Komitetu Przeciwko Torturom oraz Krajowego Mechanizmu Prewencji),

  • europejskie standardy ochrony praw oskarżonych i podejrzanych,

  • konstytucyjne prawa i wolności człowieka i obywatela.

Publikacje

  • Ochrona małoletniego pokrzywdzonego podczas przesłuchania – standardy krajowe i europejskie, Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM 2019, nr 9, s. 39-52.
  • Skuteczne prawo dostępu do obrońcy [w:] Dostęp do obrońcy w postępowaniu karnym. Standardy krajowe i europejskie, red. M. Kusak (monografia na etapie składu i łamania w Wydawnictwie Naukowym UAM).