dr Katarzyna Sękowska-Kozłowska

dr Katarzyna Sękowska-Kozłowska
dr Katarzyna Sękowska-Kozłowska

assistant professor, director

dr Katarzyna Sękowska-Kozłowska

Ph.D. in law; assistant professor and head of Poznań Human Rights Centre of the Institute of Law Studies, Polish Academy of Sciences; member of Scientific Council of the Institute of Law Studies, Polish Academy of Sciences; member of Scientific Board of the Interdisciplinary Centre for Cultural Gender and Identity Studies of Adam Mickiewicz University; expert of the European Commission.

Her field of research is international human rights law with focus on gender issues (including reproductive rights, violence against women, temporary special measures, gender stereotyping). She is author of academic publications, reports and analysis and cooperates with numerous non-governmental organizations.

Contact: k.sekowska-kozlowska [@] inp.pan.pl

Participation in research projects:

 • Investigator: „The protection of vulnerable groups in the international human rights law” NCN OPUS, 2019/33/B/HS5/01634, principal investigator: dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias (2020-2022)
 • Investigator: „The impact of universal human rights standards on the jurisprudence of the European Court of Human Rights. A critical analysis” NCN OPUS, 2016/21/B/HS5/02057, principal investigator: prof. dr hab. Roman Wieruszewski (2017-2019)
 • Investigator „The UN human rights protection mechnisms – a systemic analysis” NCN OPUS, 2012/07/B/HS5/03727, principal investigator: prof. dr hab. Roman Wieruszewski (2013-2016)
 • Investigator: „The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. A Commentary”, NCN OPUS, 2012/05/B/HS5/00544, principal investigator: prof. dr hab. Zdzisław Kędzia (2013-2018)
 • Investigator: „International Covenant on Civil and Political Rights. A Commentary”, KBN NN110 193534, principal investigator: prof. dr hab. Roman Wieruszewski (2008-2011)

Selected publications:

Books:

 • K. Sękowska-Kozłowska, Komitet ONZ ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet – ustrój, kompetencje, funkcjonowanie, Toruń: TNOiK 2011

Edited books:

 • O prawach człowieka. Księga jubileuszowa Profesora Romana Wieruszewskiego (About Human Rights. Liber Amicorum in honour of Professor Roman Wieruszewski) , eds. G. Baranowska, A. Hernandez-Połczyńska, A. Gliszczyńska-Grabias, K. Sękowska-Kozłowska Warszawa: Wolters Kluwer 2017;
 • Prawa człowieka wobec rozwoju biotechnologii (Human Rights and Biotechnology), eds. L. Kondratiewa-Bryzik, K. Sękowska-Kozłowska, Warszawa: Wolters Kluwers 2013;
 • Komitet Praw Człowieka ONZ. Wybór orzecznictwa (Case Law of the UN Human Rights Committee), eds. R. Wieruszewski, A. Gliszczyńska, K. Sękowska-Kozłowska, Warszawa: Wolters Kluwer 2009;
 • Orientacja seksualna i tożsamość płciowa – aspekty prawne i społeczne (Sexual Orientation and Gender Identity – Legal and Social Issues), eds. R. Wieruszewski, M. Wyrzykowski, associate editors: A. Bodnar, K. Sękowska-Kozłowska, A. Gliszczyńska, Warszawa: Instytut Wydawniczy EuroPrawo 2009.

Articles

Chapters:

 • K. Sękowska-Kozłowska, The Istanbul Convention in Poland: Between the “War on Gender” and Legal Reform [in:] J. Niemi, L. Peroni, V. Stoyanova (eds.) International Law and Violence Against Women. Europe and the Istanbul Convention, Routledge 2020
 • R. Wieruszewski, K. Sękowska-Kozłowska, Violence against women: policy impact and FRA’s evidence-based research [in:] R. Byrne, H. Entzinger (eds.), Human Rights Law and Evidence-Based Policy. The Impact of the EU Fundamental Rights Agency, Routledge 2020
 • N. Buchowska, K. Sękowska-Kozłowska, Unia Europejska jako strona traktatu z dziedziny praw człowieka. Uwagi na tle przystąpienia do Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych (The EU as a party to the international human rights treaty. Remarks based on accession to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities  [in:] . Cała-Wacinkiewicz (red.), Prawo międzynarodowe – idee a rzeczywistość, Warszawa: Beck 2018
 • K. Sękowska, Kozłowska, Zakaz dyskryminacji (Prohibition of Discrimination) [in:] Z. Kędzia, A. Hernandez-Połczyńska eds., Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych. Komentarz (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. A Commentary), Warszawa: Beck 2018;
 • K. Sękowska, Kozłowska, Równość praw mężczyzn i kobiet (Gender Equality)[in:] Z. Kędzia, A. Hernandez-Połczyńska eds., Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych. Komentarz (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. A Commentary), Warszawa: Beck 2018;
 • K. Sękowska-Kozłowska, Komitet do Spraw Praw Osób Niepełnosprawnych (Committee on the Rights of Persons with Disabilities), [in:] R. Wieruszewski ed., Mechanizmy ochrony praw człowieka w ramach ONZ. Analiza systemowa, Warszawa: Beck, 2017;
 • K. Sękowska-Kozłowska, Zakres ochrony związków jednopłciowych w świetle praktyki Komitetu Praw Człowieka ONZ (Protection of Same-Sex Couples in practice of the UN Human Rights Committee) [in:] K. Motyka, ed., Prawo do małżeństwa na progu XXI wieku, Lublin: KUL 2016;
 • K. Sękowska-Kozłowska, Stosowanie perspektywy płci w procesie udzielania pomocy humanitarnej (Gender perspective in Humanitarian Aid) [in:] Grzebyk P., Mikos-Skuza E. eds. Pomoc humanitarna w świetle prawa i praktyki, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2016;
 • K. Sękowska-Kozłowska, R. Wieruszewski, The Acceptability of Using Gender Quotas on Corporate Boards in Light of International Law and the Constitution of the Republic of Poland, [w:] L. Bosek, B. Makowicz, M. Romanowski (red.) Konferencja Parytety płci w spółkach prawa handlowego. Gender quotas in commercial law companies, Warszawa 2014;
 • A. Gliszczyńska-Grabias, K. Sękowska-Kozłowska, NHRI in Poland: As good as it gets?,[w:] National Human Rights Institutions in Europe. Comparative, European and International Perspectives, red. J. Wouters, K. Meuwissen, Intersentia 2013;
 • A. Gliszczyńska, K. Sękowska, R. Wieruszewski, The Abolition of the Death Penalty in Poland [w:] The Death Penalty in the OSCE Area: Background Paper 2006.

Reports & Studies (co-author):

Selected conference papers:

 • Explaining the success of FRA’s work on violence against women, Seminar “„Human Rights Law Aad Evidence-Based Policy: The Impact Of The EU’s Fundamental Rights Agency”, European Commission, 22 January 2020
 • CEDAW as anti-stereotyping tool in the hands of the ECHR, DESCOM Seminar „Stereotyping in law”, University of Deusto, 19-20 September 2019
 • Protection of Women’s Reproductive and Sexual Health – Recent Developments and Challenges in Europe and Beyond, The Injustice of Gender: Women’s Rights in a Just Society, Wydział Prawa i Administracji UMK, Loyola University Chicago, Spring Hill University, 14 October 2018;
 • The Istanbul Convention in Poland: Between War against “Genderism” and Legal Implications, Violence against Women, Transformations and Challenges after the Istanbul Convention, Lund University, 17- 18 May 2018;
 • Special measures as a tool of women’s advancement through the lens of international law, Nordic Law and Gender Conference, University of Turku 11-12 May 2017;
 • Reception of the universal human rights standards by the ECtHR: required, desired, failed?, International conference „The promotion and enforcement of human rights by regional and international organizations. 2017 AHRI Human Research Conference”, Leuven Centre for Global Governance Studies, 27-28 April 2017;
 • Re-internalizing women’s human rights in the UN mainstream, International conference: Challenging human rights disenchantment 50 years on from the ICCPR and ICESCR, Sussex Centre for Human Rights Research, Sussex University, 27 January 2017
 • Examining the gaps in legal and implementation framework in VAW in Poland. Case study: gaps in access to legal abortion, VAW Research Briefing: Examining the Legal and Implementation Gaps in the Global Framework on Violence Against Women, Harvard Kennedy School, Carr Center for Human Rights Policy, 24 April 2015
 • National Human Rights Institution in Poland: As Good as It Gets?, Conference “National Human Rights Institutions and the Promotion and Protection of Human Rights. Working Group 1 of COST ACTION ISO702”, Leuven Centre for Global Governance Studies/Institute for International Law, University of Leuven, 16-17 April 2012;
 • UN Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW) – Institutional Analysis, IX Seminaire Doctoral International et Europeen, Institut du Droit de lar Paix et du Developpement – Nice, France, 7-11 September 2009.