PHRC
Nasi Pracownicy

Prof. dr hab. Roman Wieruszewski

Pracownik Instytutu Nauk Prawnych PAN od 1975 roku. Aktualnie pełnione funkcje: kierownik Poznańskiego Centrum Praw Człowieka, wiceprzewodniczący Rady Naukowej INP PAN, profesor Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej, członek Rady do spraw Uchodźców, ekspert d/s praw człowieka OBWE, członek Doradczego Komitetu Prawnego przy Ministrze Spraw Zagranicznych, wykładowca Akademii Dyplomatycznej w Warszawie, członek kolegium redakcyjnego "Studiów Prawniczych", członek kolegium redakcyjnego "Netherlands Quarterly of Human Rights". W latach 1989-1992 ekspert Konstytucyjnej Komisji Parlamentarnej. Od 1992 do 1995 współpracownik Specjalnego Sprawozdawcy ONZ ds. byłej Jugosławii w ramach Centrum Praw Człowieka ONZ w Genewie, a od 1996 do 1998 szef misji Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka w byłej Jugosławii z siedzibą w Sarajewie. W latach 1998-2000 i 2003-2006 członek Komitetu Praw Człowieka ONZ (wiceprzewodniczący Komitetu w latach 2003-2004).
Zainteresowania badawcze: system międzynarodowej ochrony praw człowieka, prawo konstytucyjne.

Najważniejsze publikacje:

 • Równość kobiet i mężczyzn w Polsce, Wyd. Poznańskie, Poznań 1975, wydanie japońskie, Tokio 1981,
 • Podstawowe obowiązki obywateli PRL. Warszawa 1984,
 • Constitutional Form of the Principles of Equality and Nondiscrimination in Poland Against Comparative Background, in: Comparative Constitutional Law (M. P. Singh ed.), Delhi 1989,
 • Application of International Humanitarian Law and Human Rights Law. Individual Complaints, in: Implementation of International Humanitarian Law (F. Kalshoven, Y. Sandoz ed.), Nijhoff 1989,
 • National Implementation of Human Rights, in: Human Rights in a Changing East/West Perspective, (A. Rosas, I. Helgesen ed.) London 1990,
 • Prawa człowieka. Model prawny (red. i współautor), Ossolineum 1991,
 • Human Rights and Current Constitutional Debates in Central and Eastern European Countries, in: The Strength of Diversity (A. Rosas, I. Helgesen ed.) Kluwer Academic Publishers 1992,
 • International Response to the Human Rights Violations in the Territory of the Former Yugoslavia, in: Polish Yearbook of the International Law 1991 - 1992,
 • Zasada równości i niedyskryminacji w świetle orzecznictwa Komitetu Praw Człowieka (wybrane aspekty), Państwo i Prawo 2000, nr 4,
 • The European Union Charter of Fundamental Rights - History, Content and Relationship to Polish Law, in: 25 Polish Yearbook of International Law, 2001
 • Obywatelstwo Unii Europejskiej a ochrona praw człowieka, w: Prawo europejskie i międzynarodowe, 2002 nr 1,
 • Od praw obywatelskich do praw człowieka - dylematy ewolucji polskiego systemu ochrony praw człowieka, w: Studia Prawnicze, 2002 nr 2,
 • Ocena ustawodawstwa o uchodźcach w świetle praktyki funkcjonowania Rady do Spraw Uchodźców, w: Przegląd Legislacyjny, 2002 nr 4,
 • ONZ-owski system ochrony praw człowieka, w: System ochrony praw człowieka, (praca zbiorowa), Wyd. Zakamycze, Kraków 2003,
 • Komitet Praw Człowieka a zastrzeżenia państw do Paktu Praw Osobistych i Politycznych oraz do Protokołu Fakultatywnego, w: Prawo, instytucje i polityka w procesie globalizacji, (red. J. Haliżak, R. Kuźniar), Warszawa 2003,
 • Rola organów traktatowych ONZ i specjalnych procedur w procesie umacniania demokracji, w: O ludzki wymiar prawa, Księga jubileuszowa prof. Tadeusza Jasudowicza, Toruń 2004,
 • The Abolition of the Death Penalty in Poland [w:] The Death Penalty in the OSCE Area, Backgroundpaper 2006, OSCE ODIHR 2006 [współautor],
 • Oddziaływanie prawa międzynarodowego i prawa Unii Europejskiej na konstytucyjny status jednostki w RP, [w:] K. Wojtowicz (red.), Otwarcie Konstytucji RP na prawo międzynarodowe i procesy integracyjne, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2006,
 • Pozycja prawna cudzoziemca, azylanta i uchodźcy - założenia konstytucyjne i praktyka prawna, [w:] L. Wiśniewski (red.), Wolności i prawa jednostki oraz ich gwarancje w praktyce, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2006,
 • Międzynarodowe sądownictwo w dziedzinie praw człowieka - potrzeba reform, [w:] W. Czapliński (red.), Prawo w XXI wieku. Księga pamiątkowa 50-lecia Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006,
 • ONZ-owski system ochrony praw człowieka - bilans dokonań, [w:], J. Symonides (red.), Organizacja Narodów Zjednoczonych - bilans i perspektywy, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006.
 • Zakres wpływu międzynarodowych organów kontrolnych na status prawny jednostki w Polsce - wybrane problemy [w:] M. Andrzejewski, L. Kociucki, M. Łączkowska, A. N. Schulz (red.), Księga Jubileuszowa Profesora Tadeusza Smyczyńskiego, Toruń 2008 [współautor],
 • Rola i znaczenie Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej dla ochronypraw człowieka, Przegląd Sejmowy 2008/2
 • Cele reformy ONZ-towskiego systemu ochrony praw człowieka i jej podstawowe założenia [w:] Europa w poszukiwaniu tożsamości. Między prawem, filozofią a polityką, W. Sobczak (red.), Gniezno 2008.