Biblioteka

Przy Poznańskim Centrum Praw Człowieka działa biblioteka oraz centrum dokumentacyjne. Zbiory biblioteczne obejmują przeszło 3 tysiące woluminów, przede wszystkim z dziedziny praw człowieka i prawa konstytucyjnego, jak również prawa rodzinnego i praw dziecka. Obok publikacji książkowych dysponujemy również dużym zbiorem czasopism oraz orzecznictwa.

Czasopisma w języku polskim znajdujące się w Bibliotece
 • Sprawy Międzynarodowe
 • Praca i Zabezpieczenia Społeczne
 • Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze
 • Polityka Społeczna
 • Państwo i Prawo
 • Kwartalnik Prawa Prywatnego
 • Kwartalnik Prawa Publicznego
 • Studia Prawnicze
 • Monitor Prawniczy
 • Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny
 • Przegląd Sejmowy
 • Przegląd Legislacyjny
 • Przegląd Sądowy
 • Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego
 • Palestra
 • Humanistyczne Zeszyty Naukowe „Prawa Człowieka”
 • Prawo Europejskie i Międzynarodowe
 • Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich
 • Biuletyn Ośrodka Informacji Rady Europy
 • Biuletyn Prawny Prawa Człowieka w Europie
Zbiory orzecznictwa:
 • Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
 • Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego
 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna
 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna Izba Wojskowa
 • Orzecznictwo Sądów Polskich
 Czasopisma zagraniczne (6 tytułów aktualnie przychodzących):
 • East European Constitutional Review,
 • Human Rights Law Journal,
 • International Labour Review,
 • Netherlands Quarterly of Human Rights,
 • Red Cross Red Crescent,
 • Revue Universelle des Droits De L`Homle,
 • OIMR Newsletter,
 • OSCE Newsletter, Noticias.

Oprócz tego posiadamy inne tytuły: Health and Human Rights od 1994 do 2004 roku, Human Rights Monitor 0d 1989 do 2004 r., Human Rights Tribune od 1992 r. do 2004 r., Huridocs News od 1992 do 2003 r., Index of Censorship od 1989 r., do 2002 r.,  International Journal of Reffugee Law od 1992 do 2000 r., Harvard Law Review, od 1984 do 1993 r., Forschung, Mitteilungen der DFG od 1991 do 1998, Mennesker og Rettigheter od 1986 do 1993 r., Pioom Newsletter and Progres Report od 1991 do 1993r.,  Human Rights Teaching od 1980 do 1993 r., Europaische Grundrechte Zeitschrift od 1974 do 1995 r., Human Rights Fact Sweet, Index of Censorship od 1989 do 1997, European Law Review od 1991 do 2000 r.

Biblioteka gromadzi też dokumenty Organizacji Narodów Zjednoczonych z dziedziny praw człowieka dotyczące działalności organów traktatowych: Komitetu Praw Człowieka, Komitetu Praw Ekonomicznych i Społecznych, Komitetu ds. Eliminacji Dyskryminacji Rasowej, Komitetu ds. Zapobiegania Torturom, Komitetu Praw Dziecka.

Biblioteka jest Biblioteką Depozytową Rady Europy, dlatego dysponujemy kompletem orzecznictwa  Komisji i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Posiadamy również wybrane dokumenty Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości oraz Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Dysponujemy zbiorami w języku angielskim, jak również w języku francuskim, rosyjskim i niemieckim.

Dostępność zbiorów

Zbiory są udostępniane dla pracowników naukowych Instytutu oraz dla wszystkich pozostałych czytelników. Zbiory udostępnia się wyłącznie w czytelni. Osoby zainteresowane skorzystaniem z biblioteki proszone są o wcześniejszy kontakt w celu umówienia wizyty (tel. 61 8 520 260 lub phrc@man.poznan.pl).