EIUC

EUROPEAN INTER-UNIVERSITY CENTRE FOR HUMAN RIGHTS & DEMOCRATISATION – EUROPEJSKIE CENTRUM MIĘDZY-UNIWERSYTECKIE NA RZECZ PRAW CZŁOWIEKA I DEMOKRATYZACJI (EIUC)

EIUC jest ośrodkiem prowadzącym działalność edukacyjną, szkoleniową i badawczą w dziedzinie praw człowieka i demokratyzacji, ze szczególnym uwzględnieniem polityki europejskiej w tym zakresie. Siedzibą Centrum jest zabytkowy klasztor San Nicolo zlokalizowany w Wenecji.

DZIAŁALNOŚĆ

Aktywność EIUC obejmuje przede wszystkim:

 • zapewnienie ciągłości organizacji studiów E.MA (wcześniej prowadzonych przez Uniwersytet w Padwie) oraz podstawowego programu stażowego dla studentów E.MA,
 • koordynowanie zaawansowanego programu stażowego dla absolwentów E.MA finansowanego przez ONZ oraz Unię Europejską (EU-UN Advanced Internship Programme),
 • koordynowanie regionalnych programów w dziedzinie praw człowieka i demokratyzacji,
 • przyznawanie Nagrody dla Najlepszego Filmu Poruszającego Tematykę Praw Człowieka w ramach Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji,
 • inicjowanie innych przedsięwzięć szkoleniowych i projektów badawczych w dziedzinie praw człowieka i demokratyzacji, w tym:
  • organizowanie, zorientowanych na praktykę, interdyscyplinarnych kursów akademickich w zakresie praw człowieka i demokratyzacji,
  • opracowywanie i prowadzenie zaawansowanych szkoleń dla personelu organizacji międzynarodowych aktywnych w dziedzinie praw człowieka i demokratyzacji,
  • poszukiwanie właściwych sposobów i środków niezbędnych dla efektywnego transferu wiedzy akademickiej i praktycznej do przestrzeni publicznej,
  • stwarzanie dogodnych warunków dla prowadzenia badań i współpracy naukowej oraz przekładanie wyników analiz na język realnej polityki,
  • organizowanie międzynarodowych konferencji i seminariów,
  • reprezentowanie i wspieranie sieci ponad 600 absolwentów E.MA pracujących obecnie w krajowych administracjach publicznych oraz w najważniejszych międzynarodowych organizacjach rządowych i pozarządowych w Europie oraz poza jej granicami,
  • inicjowanie przedsięwzięć kulturalnych podnoszących świadomość społeczną w zakresie praw człowieka i demokratyzacji.

Naturalnym uzupełnieniem działalności akademickiej EIUC jest, będący ewenementem na skalę światową, tzw. Wspólny Tytuł Magisterski w dziedzinie Praw Człowieka i Demokratyzacji – jedyny spełniający wszelkie wymogi tzw. Procesu Bolońskiego i plasujący Centrum w awangardzie działań podejmowanych dla budowy Europejskiej Przestrzeni Szkolnictwa Wyższego. Wspólny Tytuł jest obecnie przyznawany przez 6 uniwersytetów, które ratyfikowały Porozumienie w sprawie Europejskiego Tytułu Magisterskiego w dziedzinie Praw Człowieka i Demokratyzacji (Wspólnego Tytułu) oraz Protokół implementujący tę umowę, tj. Uniwersytet w Padwie, Uniwersytet Ca’Foscari w Wenecji, Uniwersytet Deusto w Bilbao, Uniwersytet w Bochum, Uniwersytet w Grazu oraz Uniwersytet w Hamburgu.
W swojej działalności EIUC stosuje innowacyjne modele programów i projektów, które łączą teorię, praktykę i rozmaite dyscypliny nauki, istotnie przyczyniając się do budowania europejskiej polityki praw człowieka oraz do rozwoju współpracy w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa urzeczywistniającej rządy prawa, zasady demokratyczne i postulaty dobrego rządzenia.

HISTORIA

Permanentne rozszerzanie się sieci uniwersytetów uczestniczących w E.MA w ciągu minionych 9 lat uwidoczniło konieczność ustanowienia struktury zapewniającej jednolite ramy administracyjne dla wzmocnienia i rozwoju potencjału tego projektu. Przełomowym krokiem na drodze ustanowienia odpowiedniego fundamentu instytucjonalnego dla E.MA stało się podpisanie przez 12 ówcześnie uczestniczących w E.MA uniwersytetów Statutu EIUC (dnia 15 września 2002 r. w Pałacu Dożów w Wenecji). W oparciu o rzeczoną umowę zbudowano następnie Centrum, jako autonomiczną instytucję zdolną do przejęcia organizacji E.MA od Uniwersytetu w Padwie. W grudniu 2002 r. do Centrum przystąpiło kolejne 8 uniwersytetów, zaś obecnie członkami EIUC są 33 uczelnie uczestniczące w E.MA.

PARTNERZY

Działalność EIUC jest finansowana głównie ze środków Unii Europejskiej, która permanentnie wnosi istotny i niemożliwy wręcz do przecenienia wkład w rozwój sieci.
Wsparcie finansowe zapewniają również władze samorządowe Wenecji oraz Regionu Veneto.
Ponadto, EIUC współpracuje z:

Od stycznia 2005 r. funkcję Honorowego Prezesa EIUC sprawuje Mary Robinson – były Wysoki Komisarz d/s Praw Człowieka ONZ.
Rosnące zaangażowanie czołowych naukowców i ekspertów-praktyków, reprezentujących wszystkie 25 państw członkowskich UE, jak również wysokich funkcjonariuszy instytucji UE i międzynarodowych organizacji rządowych sprawia, że EIUC jest unikalnym forum wymiany poglądów i wspólnych innowacyjnych przedsięwzięć w dziedzinie praw człowieka i demokratyzacji.

AKSJOLOGIA

Decyzją nr 791/2004/WE Parlament Europejski oraz Rada UE przyznały EIUC status jednej z zaledwie siedmiu instytucji o szczególnym znaczeniu dla Unii, które dążą do „poszerzania oraz pogłębiania wiedzy na temat fundamentów integracji europejskiej i przyczyniają się do osiągnięcia wspólnych celów polityki edukacyjnej zarówno we Wspólnocie, jak i poza jej granicami.
Centrum deklaruje nadto zobowiązanie do realizacji wartości uświęconych w Konstytucji dla Europy i przyczynia się do globalnego uznania praw człowieka i zasad demokracji.

Aby dowiedzieć się więcej o EIUC odwiedź stronę http://www.eiuc.org/