EUChina

EU CHINA HUMAN RIGHTS NETWORK – SIEĆ PRAW CZŁOWIEKA UE-CHINY

Celem współpracy prowadzonej w ramach EU-China Human Rights Network jest świadczenie pomocy Chinom w procesie ratyfikacji i implementacji Międzynarodowych Paktów Praw Człowieka oraz wzmocnienie rzeczywistej ochrony praw uznanych w rzeczonych umowach międzynarodowych.

Członkami sieci jest 15 ponad uniwersytetów reprezentujących ponad 15 państw członkowskich UE oraz 15 uniwersytetów chińskich pod przewodnictwem Chińskiej akademii Nauk Społecznych.

Koordynatorem projektu jest, funkcjonujące w ramach Narodowego Uniwersytetu Irlandzkiego w Galway, Irlandzkie Centrum Praw Człowieka, które wraz z Uniwersytetem Paris II, Uniwersytetem w Mediolanie oraz Uniwersytetem w Essex tworzy Komitet Sterujący sieci.
Sieć finansuje Unia Europejska we współpracy z Chińskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych.

Cele EU-China Human Rights Network są osiągane głównie poprzez świadczenie pomocy technicznej i naukowej w ramach szeregu grup roboczych, obradujących w ramach  seminariów naukowychodbywających się na przemian w Europie i Chinach. Grupy Robocze, w toku dogłębnej analizy standardów międzynarodowych i chińskiej praktyki, dążą do formułowania praktycznych rekomendacji odnośnie przystosowania prawa chińskiego do międzynarodowych standardów ochrony praw człowieka.

Z budżetu sieci finansowane jest również opracowywanie materiałów szkoleniowych dla chińskich urzędników i prawników-praktyków, jak również program wymiany studentów miedzy UE a Chinami.

Obowiązkiem sieci jest organizowanie, w imieniu Komisji Europejskiej, Chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Prezydencji UE, politycznego dialogu unijno-chińskiego w dziedzinie praw człowieka. Wyniki badań prowadzonych w ramach EU-China Human Rights Network oraz opracowywane na ich podstawie rekomendacje stanowią jedno ze źródeł wykorzystywanych w procesie dialogu, ułatwiając jego zogniskowanie na rzeczywistych problemach.

Chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zatwierdziło następujące priorytety uzgodnionych z Chińską Akademią Nauk Społecznych:

  • instytucjonalne mechanizmy implementacji praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych,
  • wolność zrzeszania się,
  • sądowe gwarancje praw człowieka,
  • przejrzystość i regulacja mass mediów,
  • prawo do zdrowia (w tym zdrowie reprodukcyjne oraz prawo do środowiska),
  • prawa kulturalne mniejszości narodowych,
  • Międzynarodowy Pakt Praw Osobistych i Politycznych a prawo krajowe,
  • prawa dziecka.

Ponadto, prawa kobiet, prawa dziecka oraz edukacja w dziedzinie praw człowieka są traktowane jako zagadnienia przekrojowe.

Szczegółowe informacje na temat opisanych powyżej form działalności oraz struktury EU-China Human Rights Network znajdziecie Państwo na stronie internetowej sieci.