Fundacja

Fundacja Promocja Praw Człowieka – Badania i Nauczanie została utworzona w 1990 r. Siedzibą Fundacji jest Poznań. Fundacja od początku swego istnienia zaangażowana była w przedsięwzięcia służące popularyzacji idei ochrony praw człowieka, w rozwój badań i nauczanie w dziedzinie praw człowieka. Jednostką stale współpracującą z Fundacją jest Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN.
Zadania realizowane przez Fundację to przede wszystkim

?         inspirowanie badań naukowych o charakterze poznawczym i utylitarnym
?         inicjowanie nauczania o prawach człowieka na różnych poziomach systemu oświatowego, a także w środowiskach zawodowych
?         działanie na rzecz rozwoju materialnej infrastruktury badań i nauczania w dziedzinie praw człowieka
?         wspieranie publikacji naukowych i dydaktycznych z dziedziny praw człowieka
?         wspieranie procesu kształcenia badaczy i nauczycieli z dziedziny praw człowieka
?         pomoc w działaniach na rzecz ochrony praw człowieka prowadzonej przez organizacje pozarządowe

Fundacja Promocja Praw Człowieka – Badania i Nauczanie organizuje od 1992 r. szkołę letnią Course on International Protection of Human Rights, cieszącą się niesłabnącą popularnością wśród młodzieży akademickiej, pracowników organizacji pozarządowych i młodych pracowników nauki. Oprócz tego Fundacja organizowała bądź współorganizowała szereg konferencji naukowych poświęconych problematyce praw człowieka. W latach 2009 ? 2010 dzięki wsparciu finansowemu Fundacji możliwe było zorganizowanie konferencji:  MOWA NIENAWIŚCI VS.  WOLNOŚĆ SŁOWA  –  ASPEKTY PRAWNE I SPOŁECZNE (2009) oraz PRAWNE GRANICE WOLNOŚCI  SUMIENIA I WYZNANIA (2010).
 
Owocem działań Fundacji na polu wydawniczym są następujące publikacje:
?         Komentarze Ogólne Komitetu Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych z lat 1999-2004, [red.] R. Hliwa i R. Wieruszewski, Poznań 2004.
?         Prawa Człowieka. Prawa Rodziny. 30 lat Poznańskiego Zakładu Instytutu Nauk Prawnych PAN, [red.] R. Hliwa i A. N. Schulz, Poznań 2003.
?         Międzynarodowe Pakty Praw Człowieka. Standard prawa i jego realizacja a przyszłe wyzwania, [red.] R. Wieruszewski i R. Hliwa, Poznań 2002.
?         Międzynarodowy Pakt Praw Osobistych i Politycznych, [red] M. Piechowiak i R. Hliwa, Poznań 2001
?         Międzynarodowe Pakty Praw Człowieka w polskim ustawodawstwie i praktyce organów ochrony prawa, [red.] L. Wiśniewski, Poznań 1996
?         Prawa Człowieka. Dokumenty, t.2. Prawa osób zatrzymanych i aresztowanych, [red.] Z. Kędzia, Poznań 1995
?         Relacje między prawem międzynarodowym a prawem krajowym. Materiały Seminarium UniDem, Poznań 1994
?         Raporty Tadeusza Mazowieckiego z byłej Jugosławii, [red.] R. Hliwa i R. Wieruszewski, Poznań-Warszawa 1993.
?         W poszukiwaniu ontologicznych podstaw prawa. Arthura Kaufmanna teoria sprawiedliwości, M. Piechowiak, Warszawa – Poznań 1992.

Fundację można wesprzeć dokonując wpłaty na konto:
BZ WBK
35 1090 1362 0000 0000 3601 8368

Fundacja „Promocja Praw człowieka – Badania i Nauczanie”
ul. Mielżyńskiego 27
61 – 725 POZNAŃ

tel/fax:  61 8 520 260