Nasi Pracownicy

W 1973 roku utworzono w Poznaniu Zakład Badania Instytucji Prawnych składający się z dwóch zespołów badawczych – Centrum Praw Człowieka i Centrum Prawa Rodzinnego i Praw Dziecka. Centrum Praw Człowieka rozpoczęło działalność pod kierunkiem prof. dr hab. Adama Łopatki będącego jednocześnie dyrektorem Instytutu Nauk Prawnych PAN.

Działalność Poznańskiego Centrum Praw Człowieka od samego początku skoncentrowana była na pracy badawczej związanej z dostosowaniem polskiego prawa do międzynarodowych standardów ochrony praw człowieka (m.in. aktywny wkład we współtworzenie projektu Konstytucji RP z 1997 roku), członkowie Zespołu pełnili wielokrotnie rolę konsultantów w procesie legislacyjnym, są także stałymi współpracownikami organizacji międzynarodowych, w szczególności ONZ, jak również prowadzą działalność dydaktyczną na wielu polskich i zagranicznych uczelniach.

Do grona pracowników Zespołu należeli m.in. prof. dr hab. Zdzisław Kędzia, prof. dr hab. Marek Piechowiak, prof. dr hab. Lesław Kański, prof. zw. dr hab. Leszek Wiśniewski, dr Hanna Suchocka, dr Anna Woźniak-Tyczka, dr Renata Hliwa, dr Jelena Kondratiewa-Bryzik i dr hab. Witold Sobczak.

Obecny skład Centrum Praw Człowieka tworzą: