Współpraca Międzynarodowa

Poznańskie Centrum Praw Człowieka, od początków swego istnienia, współpracuje z szeregiem instytucji w kraju i zagranicą, w tym w szczególności z:

W ramach współpracy międzynarodowej, Centrum uczestniczyło, wspólnie z Fundacją „Promocja Praw Człowieka – Badania i Nauczanie” w kilku projektach badawczych i edukacyjnych, w tym m.in. w „Programie Narodów Zjednoczonych na rzecz wzmacniania krajowej infrastruktury praw człowieka w Polsce”.
Centrum zorganizowało również, we współpracy z Fundacją, szereg międzynarodowych konferencji i seminariów naukowych, w tym:

  • konferencję międzynarodową z okazji ratyfikacji przez Polskę Międzynarodowych Paktów Praw Człowieka (1977),
  • polsko-greckie kolokwium na temat projektu Konstytucji RP w świetle prawa porównawczego (1991),
  • międzynarodowe seminarium na temat praw kobiet (1992),
  • seminarium na temat wolności akademickiej (1993).

Poznańskie Centrum Praw Człowieka jest członkiem następujących międzynarodowych sieci naukowych i edukacyjnych: