Projekt badawczy o mowie nienawiści

Projekt badawczy o mowie nienawiści

 

Z przyjemnością informujemy, że w konkursie INP PAN pt. “Excellence in Legal Research. Promoting Polish achievements in the area of legal sciences abroad” do finansowania został wybrany projekty autorstwa badaczek z naszego Centrum. Dr Grażyna Baranowska, dr Katarzyna Sękowska-Kozłowska oraz dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias będą realizowały projekt pt. Responding to sexist hate speech through international human rights law.

Pełną listę projektów wybranych do dofinansowania można znaleźć tutaj.

Zaproszenie na doroczny wykład pamięci dr Leny Kondratiewej-Bryzik

Zaproszenie na doroczny wykład pamięci dr Leny Kondratiewej-Bryzik

Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN serdecznie zaprasza na doroczny wykład poświęcony pamięci dr Leny Kondratiewej-Bryzik:

“Jestem feministą” – prawa kobiet w działalności Rzecznika Praw Obywatelskich

4 marca 2020 r. godz. 17.00
Pałac Staszica (Sala Lustrzana), ul Nowy Świat 72, Warszawa
Wykład wygłosi dr hab. Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich

Zaproszenie na wykład

„Procedury specjalne Rady Praw Człowieka ONZ” – monografia dr Anny Hernandez-Połczyńskiej

„Procedury specjalne Rady Praw Człowieka ONZ” – monografia dr Anny Hernandez-Połczyńskiej

Nakładem Wydawnictwa Instytutu Nauk Prawnych PAN ukazała się kolejna monografia z serii: „Rozprawy Prawnicze. Seria monograficzna Instytutu Nauk Prawnych PAN” – monografia dr Anny Hernandez-Połczyńskiej pt. “Procedury specjalne Rady Praw Człowieka ONZ”.


Z recenzji wydawniczych:

„Autorka postawiła przed sobą podwójnie trudne zadanie. Po pierwsze, analizowane mechanizmy mają charakter rozwojowy. […] Po drugie, liczba badanych procedur jest znacząca. Ujęcie zagadnienia w sposób syntetyczny i komunikatywny było więc nie lada wyzwaniem. Należy przyjąć, że Autorka bardzo dobrze sobie z nim poradziła.”

prof. dr hab. Barbara Mikołajczyk

„Monografia powstała w społecznie interesującym momencie, kiedy potrzeba oraz znaczenie nauki i nauczania o prawach człowieka bywają podważane przez niektóre podmioty życia publicznego. Rozprawa dostarcza impulsu do dyskusji o jednej z płaszczyzn ochrony praw człowieka, koncentrując się na miękkich instrumentach ich oddziaływania, bliskich sferze edukacji. Działalność Rady Praw Człowieka wraz z jej wiodącym mechanizmem procedur specjalnych spełnia na poziomie uniwersalnym i taką, edukacyjno-popularyzatorską funkcję.”

prof. dr hab. Andrzej Bisztyga

Wspomnienie prof. Krzysztofa Skubiszewskiego w 10. rocznicę śmierci

Wspomnienie prof. Krzysztofa Skubiszewskiego w 10. rocznicę śmierci

Krzysztof Skubiszewski urodził się w Poznaniu w 1926 r. Gdy miał 13 lat, został wraz z rodziną wypędzony przez niemieckie władze okupacyjne do Generalnej Guberni, gdzie następnie uczęszczał do konspiracyjnej szkoły średniej. Po powrocie do Poznania podjął studia prawnicze na Wydziale Prawno-Ekonomicznym Uniwersytetu Poznańskiego. Krzysztof Skubiszewski uzyskał tytuł magistra w 1949 r., następnie w 1950 r. doktoryzował się, a w 1960 r. uzyskał habilitację. Krzysztof Skubiszewski kształcił się również za granicą, w tym we Francji i w Stanach Zjednoczonych.

Krzysztof Skubiszewski był zatrudniony w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego (1949-1973) oraz w Instytucie Zachodnim w Poznaniu (1956-1957). Funkcję prodziekana Wydziału Prawa i Administracji UAM sprawował w latach 1961-1963. Z uwagi na krytykę władzy komunistycznej w tamtym okresie nie uzyskał tytułu profesora.

W 1973 r. Krzysztof Skubiszewski zakończył działalność naukową i dydaktyczną na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza i przeszedł do Instytutu Nauk Prawnym Polskiej Akademii Nauk, gdzie szybko otrzymał nominację profesorską. W Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk był zatrudniony aż do przejścia na emeryturę w 1996 r.

Krzysztof Skubiszewski był autorem wielu odczytów i wykładów na uczelniach zagranicznych na całym świecie, w tym we Francji, Szwajcarii, Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Był także twórcą wielu prac naukowych i opracowań, w tym 8 książek i ponad 100 artykułów.

Do zainteresowań naukowych Krzysztofa Skubiszewskiego należały: teoria prawa międzynarodowego, prawo organizacji międzynarodowych, prawo wojny, prawa człowieka, zjednoczenie Europy i polityka krajów środkowoeuropejskich po obaleniu komunizmu.

Krzysztof Skubiszewski był nie tylko wybitnym prawnikiem, ale również mężem stanu, którego zasługi dla polityki zagranicznej są powszechnie znane i cenione w kraju i na świecie.

Nigdy nie był członkiem partii politycznej. W 1980 r. przyłączył się do Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Następnie uczestniczył w pracach Rady Społecznej przy Prymasie Polski (1981-1984). Został także poproszony o wejście w skład Rady Konsultacyjnej przy Przewodniczącym Rady Państwa, gdzie wypowiadał się krytycznie o działaniu władzy i apelował o podjęcie działań w celu zmiany ustroju w Polsce.

W 1989 r., gdy powstał pierwszy po wojnie demokratyczny rząd, Tadeusz Mazowiecki zwrócił się z prośbą do Krzysztofa Skubiszewskiego o przyjęcie teki ministra spraw zagranicznych. Funkcję tę pełnił także w kolejnych gabinetach – Jana K. Bieleckiego, Jana Olszewskiego i Hanny Suchockiej. W czasie jego urzędowania doprowadził do reorientacji polskiej polityki zagranicznej, zwłaszcza w ramach stosunków z Niemcami. Przeprowadził reformę strukturalną resortu, przywrócił stosunki dyplomatyczne z Izraelem oraz zabiegał o przyjęcie Polski do Rady Europy. Gdy Krzysztof Skubiszewski pełnił funkcję Ministra Spraw Zagranicznych RP, Polska poddała się jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości i stała się stroną Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Krzysztof Skubiszewski był również inicjatorem utworzenia Trójkąta Weimarskiego. 

Krzysztof Skubiszewski był arbitrem Irańsko-Amerykańskiego Trybunału Roszczeń w Hadze (1993 r.), następnie aż do śmierci pełnił funkcję jego prezydenta. Piastował również stanowisko sędziego ad hoc w Międzynarodowym Trybunale Sprawiedliwości w Hadze w sprawie Timoru Wschodniego między Portugalią a Australią (1991-1995) oraz w sprawie Gabčikovo-Nagymaros między Węgrami a Słowacją (1993-1997). W 1995 r. został mianowany koncyliatorem w Trybunale Koncyliacji i Arbitrażu OBWE.

Krzysztof Skubiszewski był wielokrotnie odznaczany, w tym m.in. Złotym Krzyżem Zasługi (1977 r.), Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski (1993 r.) oraz Orderem Orła Białego (1999 r.). Z kolei wśród zagranicznych odznaczeń Krzysztofa Skubiszewskiego należy wymienić m.in. Magna Crux Equestris Ordinis Piani (Stolia Apostolska, 1991 r.), Grand Officier de la Légion d’Honneur (Francja, 1991 r.), La Gran Cruz de la Orden al Merito de Chile (Chile, 1991 r.), Das Grosskreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland (RFN, 1991 r.), Das Österreichische Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst I. Klasse (Austria, 2002 r.); A Magyar Köztásasági Érdemrend Közékresztje A Csillaggal (Węgry, 1994 r.).

Krzysztof Skubiszewski zmarł w Warszawie w dniu 8 lutego 2010 r. Spoczywa w Świątyni Opatrzności Bożej.

 

Fot. Cezary Piwowarski – Praca własna, Wikimedia, CC BY-SA 4.0, 

Seminarium naukowe o prawach dziecka

Seminarium naukowe o prawach dziecka

Seminarium naukowe o prawach dziecka

Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN serdecznie zaprasza na seminarium naukowe:

UN Global Study on Children Deprived of Liberty

10 lutego 2020 r. godz. 12.30
Poznań, ul. Mielżyńskiego 27/29, III piętro
Prelegent: mgr Łukasz Szoszkiewicz

Prosimy o zgłoszenie uczestnictwa drogą mailową (phrc@man.poznan.pl) do dnia 9 lutego 2020 r.

W ramach seminarium prelegent zaprezentuje raport pt. “UN Global Study on Children Deprived of Liberty” przygotowywany pod kierownictwem Niezależnego Eksperta ONZ prof. Manfreda Nowaka. Raport, którego pełną wersję można znaleźć tutaj został opublikowany w listopadzie 2019 r. i jest pierwszym na świecie kompleksowym studium poświęconym prawom dzieci w kontekście pozbawienia wolności. W ramach projektu prelegent pełnił funkcję koordynatora analizy danych.