EU Anti-Discrimination Law beyond Gender [recenzja]

EU Anti-Discrimination Law beyond Gender [recenzja]

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z recenzją książki pt. “EU Anti-Discrimination Law beyond Gender” wydanej pod redakcją Uladzislau Belavusau (University of Amsterdam) oraz Kristin Henrard (Erasmus University Rotterdam).

Recenzja autorstwa dr Aleksandry Gliszczyńskiej-Grabias została opublikowana w najnowszym wydaniu czasopisma International & Comparative Law Quarterly. Zapraszam

 

Zapewnić rządy prawa w Europie [konferencja online]

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Niemiecki Instytut Praw Człowieka, Miasto Brema oraz Poznańskie Centrum Praw Człowieka zapraszają na konferencję naukową pt. Zapewnić rządy prawa w Europie: Znaczenie niezależnego sądownictwa, która odbędzie się w czwartek, 25 czerwca 2020, w godzinach 10:00 – 13:15.

Państwa członkowskie Unii Europejskiej zobowiązały się do przestrzegania zasad praworządności i demokracji w traktatach unijnych. Jednakże w wielu miejscach umacniają się autorytarne prądy polityczne, które chcą podważyć instytucje i procedury państwa prawa, a także podać w wątpliwość trójpodział władz państwowych, jak też ich obowiązek przestrzegania praw podstawowych oraz praw człowieka.

Atakowana jest również niezależność władz sądowniczych. Dlaczego niezawisłość sądownictwa ma kluczowe znaczenie i kto ją chroni? Jaką rolę odgrywają w tym względzie europejskie sądy i trybunały? Jaki wpływ na współpracę sądów w Europie będzie miało niedawne rozstrzygnięcie niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego? W jaki sposób, w obliczu obecnych wyzwań, można zabezpieczyć i rozbudować ochronę praworządności i praw człowieka w Europie? Jak w nadchodzących miesiącach powinny działać europejskie instytucje, w szczególności Komisja Europejska jako strażniczka traktatów UE? Wreszcie, jaką rolę powinny przyjąć Niemcy w kontekście rozpoczynającej się w lipcu niemieckiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej?

Serdecznie zapraszamy do rejestracji: https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/…/anmeldeformu…/

Konferencja będzie transmitowana online w języku niemieckim, polskim i angielskim: www.institut-fuer-menschenrechte.de/livestream.

List pracowników PHRC do Rektora KUL ws. wypowiedzi dr. hab. P. Czarnka

Jego Magnificencja Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Ks. Prof. dr hab. Antoni Dębiński

 

Wielce Szanowny Księże Rektorze,

Z oburzeniem i niedowierzaniem przyjęliśmy słowa dr. hab. Przemysława Czarnka, wypowiedziane w odniesieniu do osób nieheteronormatywnych. Choć jego wypowiedź padła w toku debaty politycznej, a nie naukowej, odpowiedzialność za słowa, jaka cechować powinna każdego naukowca, jak również poczucie obowiązku stawania w obronie dyskryminowanych, znieważanych i pogardzanych jednostek oraz grup, nakazuje nam zabrać głos.

Co szczególnie uderzające, dr hab. Przemysław Czarnek przywołuje w nich koncepcję praw człowieka, dowodząc skrajnego braku podstawowej wiedzy na temat, który ze względu na jego zainteresowania naukowe w obszarze konstytucjonalizmu – a zatem obszarze odnoszącym się również do praw i wolności jednostki, powinien być mu znany. Dr hab. Przemysław Czarnek w sposób niegodny akademika dyskryminuje, poniża, stygmatyzuje „odmienność”, która w jego rozumieniu jest zaprzeczeniem „normalności”. Używa języka w międzynarodowym prawie praw człowieka jednoznacznie kwalifikowanego jako mowa nienawiści.

Dla nas, członkiń i członków wspólnoty ludzi nauki, dla których prawo praw człowieka jest nie tylko najbliższą dziedziną naukową, lecz również zbiorem zasad i wartości ogólnoludzkich, trudne do wyobrażenia pozostaje, jak osoba o poglądach dr hab. Przemysława Czarnka może pozostawać członkiem środowiska naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Poza dowiedzeniem braku elementarnej wiedzy i kompetencji naukowych, dr hab. Przemysław Czarnek wykazał się bowiem czymś znacznie gorszym, co powinno automatycznie wykluczyć jego obecność z grona kadry akademickiej uczelni, której tradycja i ranga zawsze związane były z wartością podstawową: poszanowaniem godności ludzkiej.

Wyrażamy głęboką nadzieję, że władze KUL podejmą w zaistniałej sytuacji odpowiednie działania. Na społeczności akademickiej ciąży ogromna odpowiedzialność za kształtowanie wizji świata i przekazywanie jej kolejnym pokoleniom. Niezależnie od poglądów i wyznawanych wartości, naszym obowiązkiem jest zapewnienie aby nauka i nauczanie o prawach człowieka były rzetelne, oraz wolne od uprzedzeń i nienawiści.

Z wyrazami szacunku,

Zespół Poznańskiego Centrum Praw Człowieka Instytutu Nauk Prawnych PAN:

Prof. zw. dr hab. Roman Wieruszewski

Dr Katarzyna Sękowska-Kozłowska

Dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias

Dr Grażyna Baranowska

Dr Anna Hernandez-Połczyńska

Mgr Joanna Grygiel

Mgr Łukasz Szoszkiewicz

 

EU Anti-Discrimination Law beyond Gender [recenzja]

Sukces dr G. Baranowskiej!

Z przyjemnością informujemy, że projekt dr Grażyny Baranowskiej pt. “Osoby zaginione i wymuszone zaginięcia: obowiązki prawnomiędzynarodowe państw” został zakwalifikowany do finansowania w ramach konkursu SONATA 15 ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki.

Proponowany przez dr Grażynę Baranowską projekt ma na celu zbadanie zakresu obowiązywania badanych pojęć poprzez interpretację norm dotyczących osób zaginionych i wymuszonych zaginięć, analizę błędnego lub zamiennego użycia pojęć ‘osoby zaginione’ i ‘wymuszone zaginięcia’, a także analizę użycia badanych koncepcji prawnych w odniesieniu do wybranych grup. Celem projektu jest stworzenie serii tematycznie powiązanych ze sobą artykułów, które będą miały znaczący wkład w badania na temat osób zaginionych i wymuszonych zaginięć.

Serdecznie gratulujemy dr Grażynie Baranowskiej sukcesu!

Z wynikami konkursów OPUS 18, PRELUDIUM 18, SONATA 15, PRELUDIUM BIS 1 można zapoznać się na stronie Narodowego Centrum Nauki.