Konkurs – asystent/ka w Poznańskim Centrum Praw Człowieka INP PAN

Konkurs – asystent/ka w Poznańskim Centrum Praw Człowieka INP PAN

Konkurs – asystent/ka w Poznańskim Centrum Praw Człowieka INP PAN

Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN poszukuje kandydatów/-ek na stanowisko asystenta/-ki do pracy w ramach projektu badawczego pt. ‘The Challenge of Populist Memory Politics for Europe: Towards Effective Responses to Militant Legislation on the Past’, finansowanego ze środków Volkswagen Stiftung. 

Kandydaci/kandydatki muszą być zainteresowani/ne prowadzeniem pracy badawczej w zakresie prawa międzynarodowego w obszarze szeroko pojętego tematu projektu grantowego wskazanego powyżej, w celu zdobycia stopnia naukowego doktora nauk prawnych.

Pracami badawczymi kierować będzie dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias.

Wymagania:

 1. tytuł zawodowy magistra prawa, europeistyki lub stosunków międzynarodowych – studia ukończone z wynikiem bardzo dobrym,
 2. zainteresowanie prowadzeniem badań naukowych w zakresie praw człowieka,
 3. znajomość systemów ochrony praw człowieka,
 4. umiejętność́ prowadzenia działalności organizacyjnej związanej z pracami podejmowanymi w Instytucie,
 5. zdolność aktywnego włączenia się w prace badawcze Instytutu,
 6. znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 i biegła znajomość języka polskiego.


Mile widziane: 

 1. doświadczenie w organizacji wydarzeń naukowych i edukacyjnych, 
 2. doświadczenie w aplikowaniu o i/lub realizacji projektów i grantów finansowanych ze środków publicznych, w tym z funduszy europejskich, 
 3. doświadczenie w różnych formach aktywności naukowej w środowisku międzynarodowym, 
 4. znajomość drugiego języka obcego, w szczególności jednego z języków wschodnioeuropejskich, 
 5. podstawy obsługi strony internetowej oraz mediów społecznościowych (twitter). 


Kandydaci proszeni są o dostarczenie następujących dokumentów:
 

 1. podanie o zatrudnienie adresowane do Dyrektora Instytutu, 
 2. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy magistra prawa, stosunków międzynarodowych lub europeistyki) 
 3. CV wraz z listem motywacyjnym (list maksymalnie 2 strony), 
 4. życiorys naukowy ze wskazaniem zainteresowań badawczych oraz wyszczególnieniem działalności naukowej, dydaktycznej oraz organizacyjnej, (maksymalnie 2 strony), 
 5. praca magisterska w wersji elektronicznej, 
 6. wykaz publikacji wraz z kopiami, 
 7. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, 
 8. oświadczenie o zapoznaniu się z „Informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w konkursie na zatrudnienie pracownika naukowego” (https://inppan.bip.gov.pl, zakładka “Konkursy i ogłoszenia o pracę”, następnie “Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych”), 
 9. oświadczenie, że w chwili zatrudnienia w Instytucie Nauk Prawnych PAN kandydat wyrazi zgodę na zaliczenie go do liczby N na rzecz Instytutu i zadeklaruje prowadzenie badań naukowych w Instytucie Nauk Prawnych PAN, 
 10. oświadczenie, że w chwili zatrudnienia w Instytucie Nauk Prawnych PAN podstawowym miejscem pracy kandydata będzie Instytut w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

 

  Dokumenty należy składać pocztą elektroniczną na adres inp@inp.pan.pl (w tytule maila proszę wpisać „Konkurs MEMOCRACY”).

  Termin składania dokumentów upływa z dniem 3.12.2021 r.

  Wybrani/ne kandydaci/tki zostaną zaproszeni/one na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się drogą zdalną. 

  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15.12.2021 r. O wyniku konkursu każdy z kandydatów zostanie poinformowany drogą mailową. Od wyniku konkursu przysługuje odwołanie. 

  Liczba wolnych stanowisk pracy: 2 

  Forma zatrudnienia: Umowa o pracę na czas 36 miesięcy, w pełnym wymiarze czasu pracy, w systemie zadaniowym. 

  Miejsce świadczenia pracy: Centrum Praw Człowieka INP PAN