OŚWIADCZENIE AHRI W SPRAWIE ROSYJSKIEJ AGRESJI NA UKRAINĘ

OŚWIADCZENIE AHRI W SPRAWIE ROSYJSKIEJ AGRESJI NA UKRAINĘ

OŚWIADCZENIE AHRI W SPRAWIE ROSYJSKIEJ AGRESJI NA UKRAINĘ

May be an image of text that says "AHR AHRI I STATEMENT ON THE RUSSIAN AGGRESSION AGAINST UKRAINE"

My, Stowarzyszenie Instytutów Praw Człowieka (Association of Human Rights Institutes, AHRI), jako światowa sieć akademickich instytutów praw człowieka, solidaryzujemy się z Ukrainą i wyrażamy głębokie zaniepokojenie agresją Federacji Rosyjskiej na suwerenne państwo ukraińskie.

Dzień 24 lutego 2022 roku to mroczna data dla XXI wieku. Decyzja Federacji Rosyjskiej o naruszeniu suwerenności terytorialnej Ukrainy, o narażeniu na niebezpieczeństwo losu milionów obywateli Ukrainy i Rosji, jest bezspornym pogwałceniem podstawowych zasad Karty Narodów Zjednoczonych i stanowi bezpośrednie zagrożenie dla niezliczonych zasad prawa międzynarodowego, w tym prawa międzynarodowego praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego. Przypominamy Deklarację Poczdamską AHRI, w której podkreślono wzajemne przenikanie się tych dwóch gałęzi prawa międzynarodowego.

Zarówno Federacja Rosyjska, jak i Ukraina zobowiązały się do przestrzegania Karty Narodów Zjednoczonych, suwerennej równości wszystkich państw członkowskich oraz Artykułu 2(4) [Karty], który zakazuje użycia siły przeciwko integralności terytorialnej lub politycznej niepodległości innych państw. Oba państwa są również członkami Rady Europy, OBWE i podlegają szeregowi porozumień mających na celu utrzymanie pokoju, bezpieczeństwa i praw człowieka. Inwazja Federacji Rosyjskiej na suwerenne terytorium Ukrainy jest jawnym pogwałceniem prawa międzynarodowego i zagraża architekturze pokoju, jaka ukształtowała się w Europie po II wojnie światowej w ciągu ostatnich siedmiu dekad. Federacja Rosyjska jest również związana siedmioma podstawowymi traktatami ONZ dotyczącymi praw człowieka, a także Europejską Konwencją Praw Człowieka.

Każdy krok Federacji Rosyjskiej na Ukrainie neguje jej zobowiązanie do poszanowania i ochrony praw cywilów na Ukrainie i tych w Rosji, którzy nie mogą bezpiecznie wyrazić swojego sprzeciwu wobec działań rządu. To bezprecedensowe użycie siły i rażące naruszenie Karty Narodów Zjednoczonych, Karty Paryskiej i Aktu Końcowego z Helsinek przynosi Ukrainie i jej mieszkańcom cierpienie i nieszczęście. Kraju, który mozolnie torował sobie drogę do demokracji. Kraju, który w 1994 r. zrezygnował z arsenału jądrowego. Kraj, który dążył do zapewnienia pokoju i dobrobytu poprzez więzi porozumienia i współpracy międzynarodowej.

Dopóki Federacja Rosyjska nie zaprzestanie tych działań, wiele osób straci życie, wiele osób zostanie wewnętrznie lub międzynarodowo przesiedlonych, dzieci zostaną pozbawione dostępu do edukacji, opieki zdrowotnej i bezpieczeństwa. Mieszkańcy Ukrainy stracą swoje domy, środki do życia i prawo do bezpieczeństwa. Udokumentowano już masowe ataki na ludność cywilną i infrastrukturę cywilną.

Jako międzynarodowa sieć instytutów praw człowieka nie możemy milczeć. Zdecydowanie potępiamy zbrojną agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Wykorzystamy naszą sieć i podejmiemy wszelkie dostępne nam działania, by pomóc obywatelom Ukrainy.
Komitet wzywa państwa-strony Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, które dopuszczają się aktów agresji w rozumieniu prawa międzynarodowego, skutkujących pozbawieniem życia. Przypominamy stanowisko Komitetu Praw Człowieka naruszają ipso facto prawo do życia chronione przez artykuł 6 Paktu.

Wzywamy Federację Rosyjską do natychmiastowego zaprzestania działań wojennych w Ukrainie. Do tego czasu wzywamy Federację Rosyjską i jej siły zbrojne do przestrzegania zasad międzynarodowego prawa humanitarnego i międzynarodowych praw człowieka.

Wzywamy nasze rządy i organizacje międzynarodowe do podjęcia wszelkich kroków, które mogą powstrzymać wojnę i pomóc Ukrainie i jej mieszkańcom. 

Wzywamy wszystkie zainteresowane strony do dokumentowania okrucieństw i naruszeń w celu rozliczenia ich w przyszłości. 

Wzywamy rosyjskich naukowców i instytuty praw człowieka do walki z dezinformacją i do mówienia prawdy, gdy argumenty prawa międzynarodowego są nadużywane.

Kiedy wreszcie zapanuje pokój, Ukraina będzie potrzebowała wsparcia ze strony świata, Europy i nas wszystkich, by odbudować się. Nie tylko fizyczne otoczenie, lecz także wiary w praworządność i jej cel, jakim jest promowanie pokoju.

Jesteśmy solidarni z Ukrainą, z naszymi kolegami ze środowiska akademickiego i studentami.

TŁUMACZENIE WŁASNE.

Link do tekstu oryginalnego znajduje się [tutaj]