dr Anna Hernandez-Połczyńska

dr Anna Hernandez-Połczyńska
dr Anna Hernandez-Połczyńska

adiunkt

dr Anna Hernandez-Połczyńska

Adiunktka w Poznańskim Centrum Praw Człowieka INP PAN od 2013 r., w 2019 r. obroniła rozprawę doktorską „Procedury specjalne Rady Praw Człowieka ONZ” na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu.

Współredaktorka pierwszego polskiego komentarza do Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych, autorka publikacji z zakresu praw człowieka.

Od 2015 r. jest odpowiedzialna za organizację kursu „Summer Course on International Protection of Human Rights”.

Jej zainteresowania badawcze obejmują mechanizmy ochrony praw człowieka ONZ (zwłaszcza system oparty na Karcie NZ), prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne oraz prawo konstytucyjne.

Monografia

 • Procedury specjalne Rady Praw Człowieka ONZ, Warszawa 2019.

Redakcja naukowa 

 • Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych. Komentarz, red. A. Hernandez-Połczyńska, Z. Kędzia, Warszawa 2018
 • O prawach człowieka. Księga jubileuszowa Profesora Romana Wieruszewskiego, red. G. Baranowska, A. Gliszczyńska-Grabias, A. Hernandez-Połczyńska, K. Sękowska-Kozłowska, Warszawa 2017

Wybrane artykuły i rozdziały w pracach zbiorowych

 • Prawo do odpowiedniego mieszkania (w:) Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych. Komentarz, red. A. Hernandez-Połczyńska, Z. Kędzia, Warszawa 2018.
 • Wizyty specjalnych sprawozdawców ONZ w Polsce, Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego 2018, vol. XVI, s. 130-142.
 • Immigration Problems Facing the European Union from the Perspective of United Nations Human Rights Council Mechanisms, Adam Mickiewicz University Law Review 2018, nr 8, s. 77-86.
 • Procedury specjalne a rozbudowa uniwersalnego systemu ochrony praw człowieka, Studia Prawnicze 2017, nr 3, s. 101-113 (współautorstwo).
 • Specjalne procedury Rady Praw Człowieka a Powszechny Przegląd Okresowy (w:) O prawach człowieka. Księga jubileuszowa Profesora Romana Wieruszewskiego, red. G. Baranowska, A. Gliszczyńska-Grabias, A. Hernandez-Połczyńska, K. Sękowska-Kozłowska, Warszawa 2017, s. 219-226.
 • Universal Periodic Review [w:] Report on the analysis and critical assessment of EU engagement in UN bodies

 

Udział w projektach badawczych

 • Od 2020 r. Ochrona grup wrażliwych w międzynarodowym prawie praw człowieka. Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki, grant OPUS
 • Od 2017 r. Wpływ uniwersalnego standardu ochrony praw człowieka na orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Analiza Krytyczna. Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki, grant OPUS
 • 2013-2018 Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych – Komentarz. Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki, grant OPUS
 • 2014-2015 Fostering Human Rights Among European (Internal and External) Policies (FRAME). Projekt finansowany z 7 Programu Ramowego Komisji Europejskiej (FP7/2007-2013)