Konkurs – asystent/ka w Poznańskim Centrum Praw Człowieka INP PAN

Konkurs – asystent/ka w Poznańskim Centrum Praw Człowieka INP PAN

Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN poszukuje kandydatów/-ek na stanowisko asystenta/-ki do pracy w ramach projektu badawczego pt. ‘The Challenge of Populist Memory Politics for Europe: Towards Effective Responses to Militant Legislation on the Past’, finansowanego ze środków Volkswagen Stiftung. 

Kandydaci/kandydatki muszą być zainteresowani/ne prowadzeniem pracy badawczej w zakresie prawa międzynarodowego w obszarze szeroko pojętego tematu projektu grantowego wskazanego powyżej, w celu zdobycia stopnia naukowego doktora nauk prawnych.

Pracami badawczymi kierować będzie dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias.

Wymagania:

 1. tytuł zawodowy magistra prawa, europeistyki lub stosunków międzynarodowych – studia ukończone z wynikiem bardzo dobrym,
 2. zainteresowanie prowadzeniem badań naukowych w zakresie praw człowieka,
 3. znajomość systemów ochrony praw człowieka,
 4. umiejętność́ prowadzenia działalności organizacyjnej związanej z pracami podejmowanymi w Instytucie,
 5. zdolność aktywnego włączenia się w prace badawcze Instytutu,
 6. znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 i biegła znajomość języka polskiego.


Mile widziane: 

 1. doświadczenie w organizacji wydarzeń naukowych i edukacyjnych, 
 2. doświadczenie w aplikowaniu o i/lub realizacji projektów i grantów finansowanych ze środków publicznych, w tym z funduszy europejskich, 
 3. doświadczenie w różnych formach aktywności naukowej w środowisku międzynarodowym, 
 4. znajomość drugiego języka obcego, w szczególności jednego z języków wschodnioeuropejskich, 
 5. podstawy obsługi strony internetowej oraz mediów społecznościowych (twitter). 


Kandydaci proszeni są o dostarczenie następujących dokumentów:
 

 1. podanie o zatrudnienie adresowane do Dyrektora Instytutu, 
 2. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy magistra prawa, stosunków międzynarodowych lub europeistyki) 
 3. CV wraz z listem motywacyjnym (list maksymalnie 2 strony), 
 4. życiorys naukowy ze wskazaniem zainteresowań badawczych oraz wyszczególnieniem działalności naukowej, dydaktycznej oraz organizacyjnej, (maksymalnie 2 strony), 
 5. praca magisterska w wersji elektronicznej, 
 6. wykaz publikacji wraz z kopiami, 
 7. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, 
 8. oświadczenie o zapoznaniu się z „Informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w konkursie na zatrudnienie pracownika naukowego” (https://inppan.bip.gov.pl, zakładka “Konkursy i ogłoszenia o pracę”, następnie “Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych”), 
 9. oświadczenie, że w chwili zatrudnienia w Instytucie Nauk Prawnych PAN kandydat wyrazi zgodę na zaliczenie go do liczby N na rzecz Instytutu i zadeklaruje prowadzenie badań naukowych w Instytucie Nauk Prawnych PAN, 
 10. oświadczenie, że w chwili zatrudnienia w Instytucie Nauk Prawnych PAN podstawowym miejscem pracy kandydata będzie Instytut w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

 

  Dokumenty należy składać pocztą elektroniczną na adres inp@inp.pan.pl (w tytule maila proszę wpisać „Konkurs MEMOCRACY”).

  Termin składania dokumentów upływa z dniem 3.12.2021 r.

  Wybrani/ne kandydaci/tki zostaną zaproszeni/one na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się drogą zdalną. 

  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15.12.2021 r. O wyniku konkursu każdy z kandydatów zostanie poinformowany drogą mailową. Od wyniku konkursu przysługuje odwołanie. 

  Liczba wolnych stanowisk pracy: 2 

  Forma zatrudnienia: Umowa o pracę na czas 36 miesięcy, w pełnym wymiarze czasu pracy, w systemie zadaniowym. 

  Miejsce świadczenia pracy: Centrum Praw Człowieka INP PAN 

   

   

   

   

   

   

   

  Resolution adopted by the Committee of Legal Sciences of the Polish Academy of Sciences of October 12, 2021 in regard to the ruling of the Constitutional Tribunal of October 7, 2021

  Resolution adopted by the Committee of Legal Sciences of the Polish Academy of Sciences of October 12, 2021 in regard to the ruling of the Constitutional Tribunal of October 7, 2021

  The resolution adopted by the Committee of Legal Sciences of the Polish Academy of Sciences of October 12, 2021, in regard to the ruling of the Constitutional Tribunal declaring inconsistency of selected provisions of the Treaty on European Union with the Constitution of the Republic of Poland is now available in the English language.

  Konkurs – asystent/ka w Poznańskim Centrum Praw Człowieka INP PAN

  Konkurs – asystent/ka w Poznańskim Centrum Praw Człowieka INP PAN

  Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN poszukuje kandydatów/-ek na stanowisko asystenta/-ki.

  Wymagania:

  1. tytuł zawodowy magistra prawa, europeistyki lub stosunków międzynarodowych – studia ukończone z wynikiem co najmniej dobrym,
  2. zainteresowanie prowadzeniem badań naukowych w zakresie praw człowieka,
  3. dobra znajomość systemu ochrony praw człowieka w ramach ONZ,
  4. umiejętność́ prowadzenia działalności organizacyjnej związanej z pracami podejmowanymi w Instytucie,
  5. zdolność aktywnego włączenia się w prace badawcze Instytutu,
  6. znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 i biegła znajomość języka polskiego.

   Mile widziane:

   1. osiągnięcia naukowe związane z tematyką praw człowieka,
   2. doświadczenie w organizacji wydarzeń naukowych i edukacyjnych,
   3. doświadczenie w aplikowaniu o i/lub realizacji projektów i grantów finansowanych ze środków publicznych, w tym z funduszy europejskich,
   4. doświadczenie w różnych formach aktywności naukowej w środowisku międzynarodowym,
   5. znajomość drugiego języka obcego,
   6. podstawy obsługi strony internetowej oraz mediów społecznościowych.

    Dokumenty należy składać pocztą elektroniczną na adres inp@inp.pan.pl.

    Termin składania dokumentów upływa z dniem 12.11.2021 r.

    Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 22.11.2021 r. O wyniku konkursu każdy z kandydatów zostanie poinformowany drogą mailową. Od wyniku konkursu przysługuje odwołanie.

    Liczba wolnych stanowisk pracy: 1. 
    Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas 12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy, w systemie zadaniowym. Zatrudnienie nie koliduje z wykonywaniem innej działalności, np. w praktyce.

     

    Miejsce świadczenia pracy: Centrum Praw Człowieka INP PAN z siedzibą w Poznaniu

    Więcej informacji: https://inppan.bip.gov.pl/konkursy/konkurs.html

     

     

     

     

     

     

    Monografia pt. “Rights of Families of Disappeared Persons”

    Monografia pt. “Rights of Families of Disappeared Persons”

    Serdecznie polecamy Państwa uwadze monografię autorstwa dr Grażyny Baranowskiej pt. „Rights of Families of Disappeared Persons”, która niedawno ukazała się drukiem prestiżowego wydawnictwa Intersentia.
    Autorka w monografii dokonuje szerokiej analizy dorobku międzynarodowych organów sądowych i pozasądowych w dziedzinie podstawowych praw rodzin osób zaginionych, aby następnie zbadać, czy międzynarodowe mechanizmy ochrony praw człowieka odpowiadają na potrzeby osób, których bliscy stali się ofiarami wymuszonych zaginięć. Monografię można nabyć na stronie: https://intersentia.com/en/rights-of-families-of-disappeared-persons.html