Konferencja „W poszukiwaniu europejskiej doktryny wolności słowa”

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w II edycji Międzynarodowej Konferencji pt. „W poszukiwaniu europejskiej doktryny wolności słowa”, która odbędzie się w dniach 23-24 marca 2017 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Konferencji towarzyszyć będą również inne wydarzenia, jak przeznaczone dla studentów warsztaty oraz otwarty dla publiczności panel dyskusyjny

Program konferencji

Plakat konferencji

Uchwała Komitetu Nauk Prawnych PAN

UCHWAŁA NR 1/2017

KOMITETU NAUK PRAWNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Z DNIA 2 MARCA 2017 R.

     Na podstawie § 1 ust. 2 pkt 5 w związku z § 5 Regulaminu Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, stanowiącego załącznik do Uchwały nr 1/2012 Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie regulaminu Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Komitet Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk uchwala, co następuje:

STANOWISKO

Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

z dnia 2 marca 2017 r.

Jesteśmy obywatelami, których charakteryzuje głębokie zaangażowanie w sprawy społeczne. Dlatego czujemy się w obowiązku kolejny raz zabrać głos w sprawie aktualnej sytuacji w kraju. Poprzednio Komitet Nauk Prawnych PAN wyraził swoje zdanie w uchwale nr 1/2015 Komitetu Nauk Prawnych PAN z dnia 26 listopada 2015 r. Nie możemy milczeć, gdy arbitralnie zmieniany jest ustrój, niszczone są instytucje państwa i gdy z pogardą traktuje się środowisko prawnicze. Milczenie mogłoby zostać odczytane jako brak zainteresowania lub – co gorsza – jako aprobata dla poczynań tych, którzy lekceważą reguły obowiązującego prawa. Społeczeństwo polskie przeżywa trudny okres. Podziały społeczne pogłębiają się z każdym dniem, a ich zlikwidowanie będzie zadaniem, z którym przyjdzie się mierzyć wielu pokoleniom Polaków. W poczuciu odpowiedzialności i nadziei na dialog apelujemy o:

– upowszechnianie rzetelnej wiedzy prawniczej. Niewiedza i manipulacje prowadzą nie tylko do pojedynczych naruszeń obowiązującego prawa, ale tworząc wyłom w systemie, godzą w wiele osób, w tym także i tych, którzy to prawo łamią;

–  posługiwanie się prawem wyłącznie jako narzędziem do działania na rzecz dobra wspólnego, w społeczeństwie złożonym nie tylko z tych, którzy tworzą statystyczne większości;

– poszanowanie litery i ducha Konstytucji RP, podstawy ustroju niepodległej Polski, przyjętej w referendum powszechnym, a więc przez suwerena;

– realizację wszelkich celów politycznych z poszanowaniem wolności i praw jednostki oraz zasad demokratycznego państwa prawa;

– rezygnację z dezawuowania wszelkich autorytetów, nie tylko osób, ale i wartości ogólnych: wiedzy i wykształcenia. Krótkotrwałym  korzyściom politycznym w dłuższej perspektywie towarzyszą tu ogromne szkody społeczne i nieuchronne obniżanie autorytetu i zaufania do wszelkiej władzy;

– zaprzestanie posługiwania się w wypowiedziach publicznych językiem stygmatyzującym, uniemożliwiającym jakiekolwiek porozumienie, odzierającym adwersarzy z godności;

– zaprzestanie przedkładania krótkotrwałego sukcesu medialnego nad merytoryczną dyskusję jako nie odpowiadającego powadze dyskursu i obniżającego  pozycję dyskutantów;

– nieposługiwanie się dezinformacją jako prowadzącą do dezorientacji społeczeństwa i niszczenia społeczeństwa obywatelskiego;

– nieodwoływanie się do resentymentów, odnawiania starych podziałów społecznych, dzielenia ludzi według arbitralnie wybranych kryteriów, ponieważ nosi to wszelkie znamiona manipulacji i nie odpowiada standardom dobrze prowadzonej działalności publicznej.

Żywiąc głębokie przekonanie, że tylko realizacja powyższych postulatów stanowić może punkt wyjścia do uzdrowienia obecnej sytuacji, deklarujemy również gotowość do współdziałania ze wszystkimi, którzy kierując się dobrą wolą, pragną poszanowania wolności człowieka oraz zasad wyrażonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Call for Applications – E.MA 2017/2018

Adam Mickiewicz University and the European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation (EIUC) are accepting applications for the next edition of the European Master’s Degree in Human Rights and Democratisation (E.MA).

E.MA provides students with the opportunity to share knowledge and skills with leading scholars from 41 prestigious European Universities and renowned Human Rights experts, in the classroom and during a week-long field trip.

Applications for the academic year 2017/2018 are processed on an on-going basis. The  deadline is  20 January 2017; next deadline is 15 March 2017.

5 reasons why people choose E.MA:

  • Possibility to do internships and fellowshipsin leading human rights organisations
  • Ties with EU institutions and links with international governmental, inter-governmental and non-governmental organisations for a regional and at the same time global experience
  • Attractive placement opportunities
  • Extensive worldwide E.MAlumni Association for contacts, job opportunities, career development, projects, research
  • unique human experience during which all those involved (students, faculty and resident staff) develop long-term bonds and networks with each other.

More information on the E.MA, the professors and the programme can be found here:

www.eiuc.org/ema

Seminarium naukowe

Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN

zaprasza do wzięcia udziału w seminarium naukowym

Holokaust jako ostatnie „tabu” w orzecznictwie

Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Prelegentka: dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias

Seminarium odbędzie się w poniedziałek 14 listopada o godz. 13

w siedzibie Centrum Praw Człowieka przy ul. Mielżyńskiego 27/29 w Poznaniu.

Utrecht Declaration on Academic Freedom

W trakcie dorocznej konferencji Stowarzyszenia Instytutów Praw Człowieka (Association of Human Rights Institutes), która odbyła się w Utrechcie w dniach 2-3 września 2016 r., przyjęto Deklarację ws. Wolności Akademickiej. Zachęcamy do zapoznania się z treścią tego dokumentu: AHRI Utrecht Declaration.