Guest Lecture by Professor Magdalena Kmak: Human Rights and Resistance in Mobile Law

Guest Lecture by Professor Magdalena Kmak: Human Rights and Resistance in Mobile Law

Guest Lecture by Professor Magdalena Kmak: Human Rights and Resistance in Mobile Law

Poznań Human Rights Centre ILS PAS kindly invites to the Guest Lecture delivered by Professor Magdalena Kmak (Åbo Akademi University, Turku, Finland) who will be presenting the topic “Human Rights and Resistance in Mobile Law”.
 
The Guest Lecture will commence on Wednesday, 5 October 2022, at 11:00 AM (CEST).
The lecture will be held in the hybrid form at the Poznań Human Rights Centre ILS PAS Office (27/29 Mielżyńskiego St., Poznań) and on the MS Teams platform.
Link to the event online: https://tiny.pl/wt72m
To confirm your attendance in person, please send an e-mail (phrc@man.poznan.pl) by Monday, 3 October 2022. For attendance online, no prior registration is required.


Magdalena Kmak
is Professor of Public International Law, with a specialisation in Migration and Minority Research, Faculty of Social Sciences, Business, and Economics. She is a Principal Investigator and Consortium Director of a project Diversity, Trust and Two-Way Integration (Mobile Futures) funded by the Strategic Research Council within the Academy of Finland (2021-2027). Magdalena received her PhD in 2009 from the Institute of Law Studies, Polish Academy of Sciences. She holds the title of Docent in law and globalization (University of Helsinki). Her current research focuses on the multifaceted relationship between law and mobility, in particular in the context of global migration and minority regimes as well as the epistemological role of mobility for law. Her research interests encompass mobility studies, new minorities, exile studies and history of migration, public international law, human rights and international and European refugee and migration law.

Guest Lecture by Professor Magdalena Kmak: Human Rights and Resistance in Mobile Law

Dr Grażyna Baranowska członkinią Grupy Roboczej Rady Praw Człowieka ds. Wymuszonych Zaginięć

Dr Grażyna Baranowska członkinią Grupy Roboczej Rady Praw Człowieka ds. Wymuszonych Zaginięć

May be an image of 1 person and text that says "UN Human Rights Council #HRC50 @UN_HRC 1g. At #HRC50, the Human Rights Council appointed @GraBaranowska to the Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances, as member from Eastern European States. UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS COUNCIL 50th SESSION Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances Member from Eastern European States 7 11"

Lubimy dzielić się sukcesami naszego Zespołu, a wiadomość, która niedawno obiegła świat jest naprawdę wyjątkowa!

W dniu dzisiejszym dr Grażyna Baranowska została powołana jako ekspertka do Grupy Roboczej ONZ ds. Wymuszonych Zaginięć. Dr Baranowska przeszła wymagający proces nominacji i zajęła pierwsze mieście na krótkiej liście osób kandydujących.

Warto wskazać, że doktor Baranowska jest pierwszą osobą z Polski w Grupie Roboczej ds. Wymuszonych Zaginięć oraz drugą Polką zajmującą obecnie stanowisko eksperckie w ramach procedur specjalnych ONZ.

Zadaniem ekspertów i ekspertek Grupy jest pośredniczenie w komunikacji między osobami zgłaszającymi zaginięcie a odpowiednim rządem w celu wyjaśnienia losu osoby zaginionej. Grupa bada przypadki zaginięć, przygotowuje raporty oraz opinie. Eksperci oraz ekspertki prowadzą również działania prewencyjne poprzez wspieranie państw w wdrażaniu Deklaracji o ochronie wszystkich osób przed wymuszonym zaginięciem, wizytacje oraz doradztwo.

Pierwsza sesja Grupy z udziałem dr Baranowskiej odbędzie się we wrześniu 2022 roku w Genewie.

Jesteśmy niezmiernie dumne i dumni z osiągnięcia naszej Koleżanki oraz składamy serdeczne gratulacje!

Więcej informacji:

https://www.ohchr.org/…/special…/wg-disappearances

https://www.hertie-school.org/…/grazyna-baranowska…

http://przegladpm.blogspot.com/2022/07/dr-grazyna-baranowska-czonkinia-grupy.html?m=1

Guest Lecture by Professor Magdalena Kmak: Human Rights and Resistance in Mobile Law

Missing Migrants: Lessons from the EU’s response to Ukrainian refugees (policy brief)

Missing Migrants: Lessons from the EU’s response to Ukrainian refugees (policy brief)

Nasza Droga Koleżanka, dr Grażyna Baranowska, adiunkt   INP PAN, przebywa obecnie na stypendium naukowym  (stypendium Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship 2021) i w ramach współpracy z  Centre for Fundamental Rights, Hertie School) w dniu 16 maja 2022 r., ukazał się tekst dotyczący założeń polityki UE w odniesieniu do sytuacji uchodźców z Ukrainy, uciekających z objętego konfliktem kraju.

Serdecznie gratulujemy i zapraszamy do lektury:

Plik .pdf (w jeżyku angielskim)

Guest Lecture by Professor Magdalena Kmak: Human Rights and Resistance in Mobile Law

OŚWIADCZENIE AHRI W SPRAWIE ROSYJSKIEJ AGRESJI NA UKRAINĘ

OŚWIADCZENIE AHRI W SPRAWIE ROSYJSKIEJ AGRESJI NA UKRAINĘ

May be an image of text that says "AHR AHRI I STATEMENT ON THE RUSSIAN AGGRESSION AGAINST UKRAINE"

My, Stowarzyszenie Instytutów Praw Człowieka (Association of Human Rights Institutes, AHRI), jako światowa sieć akademickich instytutów praw człowieka, solidaryzujemy się z Ukrainą i wyrażamy głębokie zaniepokojenie agresją Federacji Rosyjskiej na suwerenne państwo ukraińskie.

Dzień 24 lutego 2022 roku to mroczna data dla XXI wieku. Decyzja Federacji Rosyjskiej o naruszeniu suwerenności terytorialnej Ukrainy, o narażeniu na niebezpieczeństwo losu milionów obywateli Ukrainy i Rosji, jest bezspornym pogwałceniem podstawowych zasad Karty Narodów Zjednoczonych i stanowi bezpośrednie zagrożenie dla niezliczonych zasad prawa międzynarodowego, w tym prawa międzynarodowego praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego. Przypominamy Deklarację Poczdamską AHRI, w której podkreślono wzajemne przenikanie się tych dwóch gałęzi prawa międzynarodowego.

Zarówno Federacja Rosyjska, jak i Ukraina zobowiązały się do przestrzegania Karty Narodów Zjednoczonych, suwerennej równości wszystkich państw członkowskich oraz Artykułu 2(4) [Karty], który zakazuje użycia siły przeciwko integralności terytorialnej lub politycznej niepodległości innych państw. Oba państwa są również członkami Rady Europy, OBWE i podlegają szeregowi porozumień mających na celu utrzymanie pokoju, bezpieczeństwa i praw człowieka. Inwazja Federacji Rosyjskiej na suwerenne terytorium Ukrainy jest jawnym pogwałceniem prawa międzynarodowego i zagraża architekturze pokoju, jaka ukształtowała się w Europie po II wojnie światowej w ciągu ostatnich siedmiu dekad. Federacja Rosyjska jest również związana siedmioma podstawowymi traktatami ONZ dotyczącymi praw człowieka, a także Europejską Konwencją Praw Człowieka.

Każdy krok Federacji Rosyjskiej na Ukrainie neguje jej zobowiązanie do poszanowania i ochrony praw cywilów na Ukrainie i tych w Rosji, którzy nie mogą bezpiecznie wyrazić swojego sprzeciwu wobec działań rządu. To bezprecedensowe użycie siły i rażące naruszenie Karty Narodów Zjednoczonych, Karty Paryskiej i Aktu Końcowego z Helsinek przynosi Ukrainie i jej mieszkańcom cierpienie i nieszczęście. Kraju, który mozolnie torował sobie drogę do demokracji. Kraju, który w 1994 r. zrezygnował z arsenału jądrowego. Kraj, który dążył do zapewnienia pokoju i dobrobytu poprzez więzi porozumienia i współpracy międzynarodowej.

Dopóki Federacja Rosyjska nie zaprzestanie tych działań, wiele osób straci życie, wiele osób zostanie wewnętrznie lub międzynarodowo przesiedlonych, dzieci zostaną pozbawione dostępu do edukacji, opieki zdrowotnej i bezpieczeństwa. Mieszkańcy Ukrainy stracą swoje domy, środki do życia i prawo do bezpieczeństwa. Udokumentowano już masowe ataki na ludność cywilną i infrastrukturę cywilną.

Jako międzynarodowa sieć instytutów praw człowieka nie możemy milczeć. Zdecydowanie potępiamy zbrojną agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Wykorzystamy naszą sieć i podejmiemy wszelkie dostępne nam działania, by pomóc obywatelom Ukrainy.
Komitet wzywa państwa-strony Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, które dopuszczają się aktów agresji w rozumieniu prawa międzynarodowego, skutkujących pozbawieniem życia. Przypominamy stanowisko Komitetu Praw Człowieka naruszają ipso facto prawo do życia chronione przez artykuł 6 Paktu.

Wzywamy Federację Rosyjską do natychmiastowego zaprzestania działań wojennych w Ukrainie. Do tego czasu wzywamy Federację Rosyjską i jej siły zbrojne do przestrzegania zasad międzynarodowego prawa humanitarnego i międzynarodowych praw człowieka.

Wzywamy nasze rządy i organizacje międzynarodowe do podjęcia wszelkich kroków, które mogą powstrzymać wojnę i pomóc Ukrainie i jej mieszkańcom. 

Wzywamy wszystkie zainteresowane strony do dokumentowania okrucieństw i naruszeń w celu rozliczenia ich w przyszłości. 

Wzywamy rosyjskich naukowców i instytuty praw człowieka do walki z dezinformacją i do mówienia prawdy, gdy argumenty prawa międzynarodowego są nadużywane.

Kiedy wreszcie zapanuje pokój, Ukraina będzie potrzebowała wsparcia ze strony świata, Europy i nas wszystkich, by odbudować się. Nie tylko fizyczne otoczenie, lecz także wiary w praworządność i jej cel, jakim jest promowanie pokoju.

Jesteśmy solidarni z Ukrainą, z naszymi kolegami ze środowiska akademickiego i studentami.

TŁUMACZENIE WŁASNE.

Link do tekstu oryginalnego znajduje się [tutaj]

Guest Lecture by Professor Magdalena Kmak: Human Rights and Resistance in Mobile Law

Wykład otwarty pamięci dr Leny Kondratiewej-Bryzik (4 marca 2022 r. o godz. 17.00)

Wykład otwarty pamięci dr Leny Kondratiewej-Bryzik (4 marca 2022 r. o godz. 17.00)

Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN, Katedra Prawa Konstytucyjnego WPAiE UWr oraz Uniwersytet SWPS serdecznie zapraszają na doroczny wykład otwarty pamięci dr Leny Kondratiewej-Bryzik, który odbędzie się w dniu 4 marca 2022 o godz. 17.00 za posrednictwem platformy ZOOM.
Wykład pt. “On the Rule of Law and Gender Equality in Law” wygłosi Profesor Susanne Baer, sędzia niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego oraz Profesor prawa na Uniwersytecie Humboldta.
Część wprowadzającą do wykładu wygłosi dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Adam Bodnar.
Link do wydarzenia: ZOOM:https://zoom.us/j/96456932439
***
Dr Lena Kondratiewa-Bryzik jako osoba obdarzona wyjątkowymi przymiotami – mądrością, pracowitością i empatią była inspiracją dla innych. Jej wybitne osiągnięcia naukowe, niespożyta energia i zaangażowanie w działalność wielu organizacji były wzorem dla nas wszystkich. W swojej pracy badawczej, w ramach szeroko pojętej problematyki międzynarodowej ochrony praw człowieka, Lena zajmowała się m.in. zagadnieniami ochrony praw kobiet, ochrony przed dyskryminacją i przemocą wobec kobiet, problemami bioetycznymi. 3 marca 2012 r. Lena zginęła w katastrofie kolejowej pod Szczekocinami, wracając z seminarium naukowego, które prowadziła na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Chcielibyśmy, aby doroczne wykłady otwarte poświęcone Jej pamięci były okazją do naukowej dyskusji nad tematami, które były ważne dla Leny, jak również miejscem spotkania tych, dla których ważna była Lena.
***
Profesor Susanne Baer jest sędzią Pierwszego Senatu (Pierwszej Izby) Federalnego Trybunału Konstytucyjnego Niemiec. Jest również profesorem prawa publicznego i gender studies na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie oraz profesorem nowej odmiany prawa międzynarodowego (Global Law) na Wydziale Prawa Uniwersytetu Michigan, wykładała również na Uniwersytecie Środkowoeuropejskim w Budapeszcie, w Austrii, Szwajcarii oraz Kanadzie. Otrzymała tytuły doktorów honoris causa uniwersytetów w Michigan, Hasselt i Lucernie oraz jest stypendystką Akademii Brytyjskiej. Sędzia Baer studiowała prawo i nauki polityczne, działała w ruchach przeciwko dyskryminacji i przemocy domowej, kierowała Ośrodkiem Kompetencji na rzecz Równości Płci (Gender Competence Centre) doradzając rządowi niemieckiemu w zakresie upowszechniania aspektu płci w latach 2003-2010 oraz współtworzyła niemieckie standardy równości w obszarze badań naukowych. Na Uniwersytecie Humboldta pełniła funkcję wiceprzewodniczącej, prodziekana i dyrektora studiów i badań nad społeczną i kulturową tożsamością płci, założyła Instytut Prawa i Społeczeństwa w Berlinie oraz Humboldt Klinikę Prawa w zakresie Praw Podstawowych i Praw Człowieka.
Zapraszamy do śledzenia szczegółów wydarzenia na stronie: On the Rule of Law and Gender Equality in Law
Zachęcamy również do obserwowania naszego profilu na Facebook’u.

Guest Lecture by Professor Magdalena Kmak: Human Rights and Resistance in Mobile Law

Seminarium naukowe on-line pt. “Wpływ uniwersalnego standardu ochrony praw człowieka na orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Analiza krytyczna.”

Seminarium naukowe on-line pt. “Wpływ uniwersalnego standardu ochrony praw człowieka na orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Analiza krytyczna.”