dr Grażyna Baranowska

dr Grażyna Baranowska
dr Grażyna Baranowska

adiunkt

dr Grażyna Baranowska

Doktor nauk prawnych, adiunkt INP PAN, pracownik naukowy Niemieckiego Instytutu Praw Człowieka.

Laureatka Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych wybitnych naukowców w latach 2020-2023.

Stypendystka programu START 2018 przyznawanym przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.

Dr Baranowska ukończyła studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji (2009) oraz Turkologie na Wydziale Neofilogii (2011) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2016 r. w Instytucie Nauk Prawnych PAN obroniła rozprawę doktorską na temat międzynarodowych standardów w zakresie wymuszonych zaginięć. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół Strasburskiego oraz ONZ-owskiego systemu ochrony praw człowieka, wymuszonych zaginięć i osób zaginionych, sprawiedliwości okresu tranzycyjnego, praw pamięci oraz praw człowieka w Turcji.

W 2017 r. ukazała się monografia dr Baranowskiej Wymuszone zaginięcia w Europie. Kształtowanie się międzynarodowych standardów zapobiegania i reagowania (CH Beck). Dr Baranowska jest ponadto autorką kilkudziesięciu artykułów naukowych, opublikowanych w prestiżowych krajowych i zagranicznych czasopismach, w tym w International Review of the Red Cross oraz European Human Rights Law Review, a także na blogach naukowych, w tym Free Speech Debate i Verfassungsblog.

Dr Baranowska uczestniczyła w licznych międzynarodowych i krajowych projektach badawczych i grantowych, między innymi jako Post-Doctoral Researcher w projekcie Memory Laws in European and Comparative Perspective (2016-2019), Fellow w Research Law: Constitutional Politics in Turkey II (2019), a także w projekcie Fostering Human Rights Among European (Internal and External) Policies (FRAME). Odbyła półroczny staż w Komisji Praw Człowieka i Pomocy Humanitarnej Parlamentu Niemieckiego (Internationales Parlaments Stipendium finansowany przez Parlament Niemiecki), oraz praktykę w ambasadzie Polskiej w Ankarze. Jest też autorką ekspertyz i opracowań naukowych.

 

Wybrane publikacje

Monografie

 • Wymuszone zaginięcia w Europie. Kształtowanie się międzynarodowych standardów zapobiegania i reagowania, H. Beck: Warszawa, 2017

Redakcja książek

 • 20 lat ochrony praw obywatelek i obywateli Unii Europejskiej – osiągnięcia i wyzwania na przyszłość, (ed.) G. Baranowska, A. Bodnar, A. Gliszczyńska-Grabias, Wolters Kluwer: Warsaw 2015
 • O prawach człowieka. Księga jubileuszowa Profesora Romana Wieruszewskiego, (ed.) K. Sękowska-Kozłowska, A. Gliszczyńska-Grabias, G. Baranowska, A. Hernandez-Połczyńska, , Wolters Kluwer 2017

Artykuły naukowe

 • Advances and progress in the obligation to return the remains of missing and forcibly disappeared persons, International Review of the Red Cross Vol. 99 No. 905
 • Families of disappeared persons in the jurisprudence of the European Court of Human Rights, European Human Rights Law Review, Issue 5, 2018
 • “Right to truth” and Memory Laws: General Rules and Practical Implications, Polish Political Science Yearbook 47, 1/2018 (wraz z A. Gliszczyńską-Grabias)
 • Why Enforced Disappearances are Perpetrated against Groups as State Policy: Overlaps and Interconnections between Disappearances and Genocide, Católica Law Review Vol 2 3/2018 (wraz z J. Sarkin)
 • Osoby zaginione w Kosowie a ONZ
  – rozważania na tle działalności Komisji Doradczej ds. Praw Człowieka, Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego 9/2018
 • Procedury specjalne a rozbudowa uniwersalnego systemu ochrony praw człowieka, Studia Prawnicze 3/2017 (wraz z A. Hernandez-Połczyńską)
 • Prawo do prawdy, Res Publica Nowa 3/2017
 • The families of disappeared persons in the jurisprudence of the Human Rights Chamber for Bosnia and Hercegovina and the Human Rights Advisory Panel in Kosovo, International Journal of Rule of Law, Transitional Justice and Human Rights, Volume 7 (2016),
 • The European Court of Human Rights on Nazi and Soviet past in Central and Eastern Europe, Polish Political Sciences Yearbook 45 (2016) (wraz z A. Gliszczyńską-Grabias)
 • Kształtowanie się międzynarodowych standardów prawnych w zakresie zapobiegania i reagowania na wymuszone zaginięcia Studia Prawnicze 1/2016
 • Wymuszone zaginięcia na Ukrainie w latach 2013-2014: skargi i procedury międzynarodowe, Studia Prawnicze KUL 2 (62) 2015
 • Legal Regulations on National and Ethnic Minorities in Poland, Przegląd Zachodni II/2014
 • Ochrona praw mniejszości narodowych w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Komitetu Praw Człowieka ONZ – analiza porównawcza, Studia Prawnicze 1/2014
 • Przemoc wobec kobiet kurdyjskich osadzonych w więzieniach tureckich jako forma tortur de facto usankcjonowanych przez państwo Przegląd Strategiczny, 1/2013 (wraz z M. Szkudlarek)
 • Shedding light on the fate of the disappeared? Committee on Missing Persons in Cyprus, International Journal of Rule of Law, Transitional Justice and Human Rights, Year 3, Volume 3, Sarajevo 2012

 

Rozdziały

 • Prawa pamięci. Uwagi na temat ochrony prawdy o przeszłości [w:] K. Sękowska-Kozłowska, A. Gliszczyńska-Grabias, G. Baranowska, A. Hernandez-Połczyńska (red.) O prawach człowieka. Księga jubileuszowa Profesora Romana Wieruszewskiego, Wolters Kluwer 2017 (wraz z A. Gliszczyńską-Grabias)
 • Komitet Przeciwko Torturom (The Committee Against Torture) [w:] R. Wieruszewski (red.) Mechanizmy ochrony praw człowieka w ramach ONZ. Analiza systemowa BECK 2017
 • Podkomitet do Spraw Prewencji [w:] R. Wieruszewski (red.) Mechanizmy ochrony praw człowieka w ramach ONZ. Analiza systemowa BECK 2017
 • Komitet do Spraw Wymuszonych Zaginięć [w:] R. Wieruszewski (red.) Mechanizmy ochrony praw człowieka w ramach ONZ. Analiza systemowa BECK 2017
 • Funkcjonowanie procedury sprawozdawczej do Komitetu Przeciwko Torturom w odniesieniu do Polski [w:] R. Wieruszewski (red.) Mechanizmy ochrony praw człowieka w ramach ONZ. Analiza systemowa BECK 2017
 • ETPC i słuszne zadośćuczynienie w skargach międzypaństwowych – wyrok w sprawie Cypr przeciwko Turcji z 12.05.2014 r. [w:] M. Balcerzak, J. Kapelańska-Pręgowska (red.), Odpowiedzialność międzynarodowa w związku z naruszeniami praw człowieka, międzynarodowego prawa humanitarnego i karnego Torun 2016
 • Komitet ds. Wymuszonych  Zaginięć ONZ – uniwersalna ochrona przed wymuszonymi zaginięciami? [w:] J. Jaskiernia (red.) Systemy ochrony praw człowieka: europejski i azjatyckie, Tom 1, Toruń 2016
 • Wpływ Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na ustawodawstwo w Turcji. Uwagi w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczącego wolności wyznania [w:] E. Karska  (red.) Wpływ Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na systemy ochrony praw człowieka i międzynarodowe prawo humanitarne, Warszawa 2013

  

Wybrane publikacje on-line:

 

Projekty badawcze:

 • Memory Laws in European and Comparative Perspective (2016-2019), MELA, finansowane przez Humanities in the European Research, HERA (Post-Doctoral Researcher)
 • OPUS 2016/21/B/HS5/02057, Narodowe Centrum Nauki, Wpływ uniwersalnego standardu ochrony praw człowieka na orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Analiza krytyczna, 2017-2019 (wykonawca)
 • PRELUDIUM 2013/11/N/HS5/04044, Narodowe Centrum Nauki, Wymuszone zaginięcia w Europie. Kształtowanie się standardów prawnych, 2014-2016 (kierownik projektu)
 • Fostering Human Rights Among European (External and Internal) Policies (FRAME) (2013-2017) FP7/2007-2013 (wykonawca)
 • OPUS 2012/07/B/HS5/03727, Narodowe Centrum Nauki, Mechanizmy ochrony praw człowieka w ramach ONZ – analiza systemowa, 2013-2016 (wykonawca i koordynator projektu)
 • COST Action IS0702, Short Time Study Mission, Utrecht (Holandia), Wzajemny wpływ Komitetu Praw Człowieka ONZ oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach dotyczących wymuszonych zaginięć, czerwiec 2012