dr Grażyna Baranowska

dr Grażyna Baranowska
dr Grażyna Baranowska

adiunkt

dr Grażyna Baranowska

Doktor nauk prawnych, adiunkt INP PAN; stypendystka Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship 2021 (projekt realizowany w Centre for Fundamental Rights, Hertie School). Kieruje projektem SONATA Osoby zaginione i wymuszone zaginięcia: obowiązki prawnomiędzynarodowe państw (2020–2023). Przygotowuje Komentarz Ogólny na temat wymuszonych zaginięć w kontekście migracji dla Komitetu ONZ ds Wymuszonych Zaginięć.

Laureatka Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych wybitnych naukowców w latach 2020-2023.

Stypendystka programu START 2018 przyznawanym przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.

Dr Baranowska ukończyła studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji (2009) oraz Turkologie na Wydziale Neofilogii (2011) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2016 r. w Instytucie Nauk Prawnych PAN obroniła rozprawę doktorską na temat międzynarodowych standardów w zakresie wymuszonych zaginięć.

W 2017 r. ukazała się monografia dr Baranowskiej Wymuszone zaginięcia w Europie. Kształtowanie się międzynarodowych standardów zapobiegania i reagowania (CH Beck). Dr Baranowska jest ponadto autorką artykułów naukowych, opublikowanych w prestiżowych krajowych i zagranicznych czasopismach, w tym w International Review of the Red Cross oraz European Human Rights Law Review, a także na blogach naukowych, w tym Free Speech Debate i Verfassungsblog.

Dr Baranowska uczestniczyła w licznych międzynarodowych i krajowych projektach badawczych i grantowych, między innymi jako Post-Doctoral Researcher w projekcie Memory Laws in European and Comparative Perspective (2016-2019), Fellow w Research Law: Constitutional Politics in Turkey II (2019), a także w projekcie Fostering Human Rights Among European (Internal and External) Policies (FRAME). Pracowała także jako pracownik naukowy w Niemieckim Instytucie Praw Człowieka, odbyła półroczny staż w Komisji Praw Człowieka i Pomocy Humanitarnej Parlamentu Niemieckiego (Internationales Parlaments Stipendium finansowany przez Parlament Niemiecki), oraz praktykę w ambasadzie Polskiej w Ankarze. Jest też autorką ekspertyz i opracowań naukowych.

 

 

Wybrane publikacje

Monografie

 • Wymuszone zaginięcia w Europie. Kształtowanie się międzynarodowych standardów zapobiegania i reagowania, H. Beck: Warszawa, 2017
 • Rights of Families of Disappeared Persons, Series of Transitional Justice, Vol. 26, 2021

Redakcja książek i numerów czasopism

 • Historical Memory in post-Communist Europe and the Rule of Law, Sekcja specjalna w European Papers, 2/2020 (red.) G. Baranowska, L. Castallanos-Jankiewicz)
 • 20 lat ochrony praw obywatelek i obywateli Unii Europejskiej – osiągnięcia i wyzwania na przyszłość, (ed.) G. Baranowska, A. Bodnar, A. Gliszczyńska-Grabias, Wolters Kluwer: Warsaw 2015
 • O prawach człowieka. Księga jubileuszowa Profesora Romana Wieruszewskiego, (ed.) K. Sękowska-Kozłowska, A. Gliszczyńska-Grabias, G. Baranowska, A. Hernandez-Połczyńska, , Wolters Kluwer 2017

Artykuły naukowe

 

Rozdziały

 • ‘New International Migration Management Technologies and Their Impact on Sustainability’, [w:] Encyclopedia of the UN Sustainable Goals. Reduced Inequalities, (red.) W. L. Filho, A. M. Azul, L. Londero Brandli, A. Lange Salvia, P. Gökçin Özuyar, T. Wall; Spinger (G. Baranowska, Ł. Szoszkiewicz), 2020
 • ‘Penalizing statements about the past in Turkey’ [w:] P. Grzebyk (red.), Odpowiedzialność za negowanie zbrodni międzynarodowych. Prawo pamięci – Zbrodnie międzynarodowe – Negowanie, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa, 2020
 • ‘Memory laws in Turkey: protecting the memory of Mustafa Kemal Atatürk’ [w:] K. Bachmann, C. Garuka (red.), Criminalizing History. Legal Restrictions on Statements and Interpretations of the Past in Germany, Poland, Rwanda, Turkey and Ukraine, Peter Lang: Berlin, 2020
 • Prawa pamięci. Uwagi na temat ochrony prawdy o przeszłości [w:] K. Sękowska-Kozłowska, A. Gliszczyńska-Grabias, G. Baranowska, A. Hernandez-Połczyńska (red.) O prawach człowieka. Księga jubileuszowa Profesora Romana Wieruszewskiego, Wolters Kluwer 2017 (wraz z A. Gliszczyńską-Grabias)
 • Komitet Przeciwko Torturom (The Committee Against Torture) [w:] R. Wieruszewski (red.) Mechanizmy ochrony praw człowieka w ramach ONZ. Analiza systemowa BECK 2017
 • Podkomitet do Spraw Prewencji [w:] R. Wieruszewski (red.) Mechanizmy ochrony praw człowieka w ramach ONZ. Analiza systemowa BECK 2017
 • Komitet do Spraw Wymuszonych Zaginięć [w:] R. Wieruszewski (red.) Mechanizmy ochrony praw człowieka w ramach ONZ. Analiza systemowa BECK 2017
 • Funkcjonowanie procedury sprawozdawczej do Komitetu Przeciwko Torturom w odniesieniu do Polski [w:] R. Wieruszewski (red.) Mechanizmy ochrony praw człowieka w ramach ONZ. Analiza systemowa BECK 2017
 • ETPC i słuszne zadośćuczynienie w skargach międzypaństwowych – wyrok w sprawie Cypr przeciwko Turcji z 12.05.2014 r. [w:] M. Balcerzak, J. Kapelańska-Pręgowska (red.), Odpowiedzialność międzynarodowa w związku z naruszeniami praw człowieka, międzynarodowego prawa humanitarnego i karnego Torun 2016
 • Komitet ds. Wymuszonych  Zaginięć ONZ – uniwersalna ochrona przed wymuszonymi zaginięciami? [w:] J. Jaskiernia (red.) Systemy ochrony praw człowieka: europejski i azjatyckie, Tom 1, Toruń 2016
 • Wpływ Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na ustawodawstwo w Turcji. Uwagi w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczącego wolności wyznania [w:] E. Karska  (red.) Wpływ Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na systemy ochrony praw człowieka i międzynarodowe prawo humanitarne, Warszawa 2013
 • Czy państwo może ograniczyć możliwość rozpatrywania wniosków azylowych (ocena przepisów ustawy wywózkowej) oraz Legalność i dopuszczalność procedury push-back (wywózek) i ocena prób ich legalizowania w Polsce [w:] Poza Prawem. Prawna ocenia działań Państwa Polskiego w reakcji na kryzys humanitarny na granicy polsko-białoruskiej, red. Witold Klaus, Wydawnictwo INP PAN, 2022

  

Wybrane publikacje on-line:

 

Analizy i raporty:

 

Projekty badawcze:

 • SONATA 2019/35/D/HS5/03700, Narodowe Centrum Nauki, Osoby zaginione i wymuszone zaginięcia: obowiązki prawnomiędzynarodowe państw, 2020-2023 (kierownik projektu)
 • Memory Laws in European and Comparative Perspective (2016-2019), MELA, finansowane przez Humanities in the European Research, HERA (Post-Doctoral Researcher)
 • OPUS 2016/21/B/HS5/02057, Narodowe Centrum Nauki, Wpływ uniwersalnego standardu ochrony praw człowieka na orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Analiza krytyczna, 2017-2019 (wykonawca)
 • PRELUDIUM 2013/11/N/HS5/04044, Narodowe Centrum Nauki, Wymuszone zaginięcia w Europie. Kształtowanie się standardów prawnych, 2014-2016 (kierownik projektu)
 • Fostering Human Rights Among European (External and Internal) Policies (FRAME) (2013-2017) FP7/2007-2013 (wykonawca)
 • OPUS 2012/07/B/HS5/03727, Narodowe Centrum Nauki, Mechanizmy ochrony praw człowieka w ramach ONZ – analiza systemowa, 2013-2016 (wykonawca i koordynator projektu)
 • COST Action IS0702, Short Time Study Mission, Utrecht (Holandia), Wzajemny wpływ Komitetu Praw Człowieka ONZ oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach dotyczących wymuszonych zaginięć, czerwiec 2012
 • MSCA-IF-2020 Missing Migrants: Identifying and Shaping Obligations for Protection, funded through the EU’s Marie Skłodowska-Curie Individual Actions

Wywiady w TOK FM