MA Joanna Grygiel-Zasada

MA Joanna Grygiel-Zasada
MA Joanna Grygiel-Zasada

research assistant

MA Joanna Grygiel-Zasada

Graduate of a master’s degree in law; Research Assistant at the Poznań Human Rights Centre ILS PAS; member of the International Law Association (Polish Group); attorney-at-law at the District Bar Association in Poznań, Poland.

The winner of the National Science Centre PRELUDIUM 22 competition with the project titled “Ombudspersons and Human Rights Commissions as National Preventive Mechanisms within the Framework of the Optional Protocol to the UN Convention Against Torture.” The project has received funding of 198,030 PLN, and it is scheduled for 2024-2026. The project is supervised by Dr. Grażyna Baranowska.

MA Joanna Grygiel-Zasada graduated Master’s degree studies in Law from the Faculty of Law and Administration of Adam Mickiewicz University in Poznań (2019). She prepared her thesis “Obstruction in criminal proceedings” under the supervision of Professor Paweł Wiliński. On the basis of the master’s thesis, a monograph with the same title was launched in 2021 (J. Grygiel, Obstrukcja w procesie karnym, Wydawnictwo INP PAN 2021).

During her studies, MA Joanna Grygiel-Zasada was twice awarded the scholarship of the Rector of the Faculty of Law and Administration of Adam Mickiewicz University for the best students for scientific achievements (2018-2019).

In 2018, MA Joanna Grygiel-Zasada completed an internship at the Office of the Polish Commissioner for Human Rights.

MA Joanna Grygiel has participated in numerous conferences, including the international conferences: Model International Criminal Court University (2018), AHRI Conference: Human Rights Strategies (2021) and Human Rights in the Modern Organisation and Society Conference (2022). MA Grygiel has also participated in projects including, among others, a scientific and educational project entitled “12 lekcji o Konstytucji” (2019, 2022). From 2017 to 2019, she participated in a scientific project entitled ‘The right to participation of defence counsel in criminal proceedings – national and international standards’, carried out at the Faculty of Law and Administration of the Adam Mickiewicz University in Poznań. The outcomes of the project were disseminated in a scientific monograph entitled ‘Dostęp do obrońcy w postępowaniu karnym. Standardy krajowe i europejskie‘. “Access to defence counsel in criminal proceedings. National and European standards” (ed. Dr Martyna Kusak).

MA Joanna Grygiel is experienced in conducting educational classes and workshops for secondary school students on the protection of human rights.

Contact: j.grygiel@inp.pan.pl

ORCID: 0000-0001-8953-5025

 

Research interests:

 • torture prevention mechanisms within the UN framework (in particular the activities of the Subcommittee on Prevention of Torture and national prevention mechanisms),
 • standards of treatment of persons with special needs in places of detention,
 • international criminal law (in particular the activities of the International Criminal Court),
 • European standards for the protection of the rights of suspects, accused and convicted persons,
 • constitutional rights and freedoms.

Selected publications:

 • J. Grygiel, Detencja administracyjna cudzoziemców w Polsce – perspektywa ETPC oraz Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur, „Europejski Przegląd Sądowy” 2023, nr 8, s. 20-30
 • J. Grygiel, Funkcjonowanie krajowych mechanizmów prewencji tortur podczas pandemii COVID-19 w świetle zaleceń Podkomitetu ds. Prewencji (Functioning of national torture prevention mechanisms during the COVID-19 pandemic in light of the recommendations of the Subcommittee on Prevention) [in:] E. Cała-Wacinkiewicz, J. Menkes, J. Nowakowska-Małusecka, W. Sz. Staszewski (eds.), Prawo międzynarodowe wobec wyzwań społecznych, Ch.Beck 2023, p. 221-234
 • K. Sękowska-Kozłowska, G. Baranowska, J. Grygiel, Ł. Szoszkiewicz, Impact of the UN human rights treaties on the domestic level: Poland [in:] Ch. Heyns, F. Viljoen, R. Murray (eds.), The Impact of the United Nations Human Rights Treaties on the Domestic Level, Brill 2022 (forthcoming)
 • J. Grygiel, Ograniczenie dostępu do aborcji w kontekście uniwersalnych standardów ochrony przed torturami oraz innym okrutnym, nieludzkim lub poniżającym traktowaniem (Limiting access to abortion in the light of UN standards of protection against torture and other cruel, inhuman, and degrading treatment) [in:] M. Grzyb, K. Sękowska-Kozłowska (eds.), Kobieta-ciąża-zarodek-dziecko. Prawne aspekty przerywania ciąży, Wydawnictwo UJ 2022, p. 77-104
 • J. Grygiel, Obstrukcja w procesie karnym (Obstruction in criminal proceedings), Wydawnictwo INP PAN 2022
 • J. Grygiel, Gwarancje niezależności krajowych mechanizmów prewencji powołanych na podstawie OPCAT (Guarantees of independence of national preventive mechanisms established on the basis of the OPCAT), Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego(2021) Vol. XIX, p. 95-119 (open access)
 • J. Grygiel, K. Sękowska-Kozłowska, O karze dożywotniego pozbawienia wolności, dyskryminacji ze względu na płeć i wyborze “mniejszego zła”. Refleksje na tle wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Khamtokhu i Aksenchik p. Rosji (On the penalty of lifetime imprisonment, on discrimination due to gender and selection of „lesser evil”. Reflections on the judgment of the European Court of Human Rights Khamtokhu and Aksenchik against Russian Federation) [in:] A. Bodnar, A. Ploszka (eds.), Księga Jubileuszowa prof. Mirosława Wyrzykowskiego “Wokół kryzysu praworządności”, Wolters Kluwer 2020, p. 508-531
 • J. Grygiel, Skuteczne prawo dostępu do obrońcy (The effective right of access to a lawyer) [in:] M. Kusak (ed.), Dostęp do obrońcy w postępowaniu karnym. Standardy krajowe i europejskie, Wydawnictwo Naukowe UAM 2020, p. 15-46
 • J. Grygiel, Ochrona małoletniego pokrzywdzonego podczas przesłuchania – standardy krajowe i europejskie (Protection of the aggrieved minors during questioning – EU and national standards), Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM (2019), No 9, p. 39-52 (open access)