dr hab. Katarzyna Sękowska-Kozłowska

dr hab. Katarzyna Sękowska-Kozłowska
dr hab. Katarzyna Sękowska-Kozłowska

adiunkt, kierowniczka zespołu

dr hab. Katarzyna Sękowska-Kozłowska

 

Doktor habilitowana nauk prawnych; adiunkt oraz kierowniczka Poznańskiego Centrum Praw Człowieka INP PAN; członkini Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych PAN; wykładowczyni Uniwersytetu SWPS; członkini Rady Naukowej Interdyscyplinarnego Centrum Badań Płci Kulturowej i Tożsamości UAM; członkini komitetu redakcyjnego PWPM (Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego) oraz bloga Przegląd Prawa Międzynarodowego; sprawozdawczyni Oxford Reports on International Human Rights Law, członkini Berkeley Center on Comparative Equality and Anti-Discrimination Law, International Law Association – Grupa Polska, Zespołu Pomocy Prawnej Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, Programu Pro Bono Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego, Every Woman Treaty Coalition; ekspertka Komisji Europejskiej oraz Rady Europy.

Główne zainteresowania badawcze: międzynarodowa ochrona praw człowieka, przeciwdziałanie dyskryminacji ze szczególnym uwzględnieniem dyskryminacji ze względu na płeć (m.in. przemoc wobec kobiet, ochrona praw reprodukcyjnych, działania pozytywne; dyskryminacja a stereotypy dotyczące płci).

Kontakt: k.sekowska-kozlowska [@] inp.pan.pl

ORCID: 0000-0003-0622-9626

Udział w projektach badawczych

 • Kierownik: „Stosowanie języka neutralnego płciowo w prawie Unii Europejskiej”, NCN Miniatura, 2020/04/X/HS5/00766
 • Wykonawca: “Ochrona grup wrażliwych w międzynarodowym prawie praw człowieka”, NCN OPUS, 2019/33/B/HS5/01634, kierownik: dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias
 • Wykonawca: „Wpływ uniwersalnego standardu ochrony praw człowieka na orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Analiza krytyczna”, OPUS 2016/21/B/HS5/02057, kierownik: prof. dr hab. Roman Wieruszewski;
 • Główny wykonawca: „Mechanizmy ochrony praw człowieka w ramach ONZ – analiza systemowa”, NCN OPUS, 2012/07/B/HS5/03727, kierownik: prof. dr hab. Roman Wieruszewski;
 • Wykonawca: „Komentarz do Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych”, NCN OPUS, 2012/05/B/HS5/00544, kierownik: prof. dr hab. Zdzisław Kędzia;
 • Wykonawca: „Komentarz do Międzynarodowego Paktu Praw Osobistych (Obywatelskich) i Politycznych”, KBN NN110 193534, kierownik: prof. dr hab. Roman Wieruszewski.

Publikacje

Monografie:

 • Baranowska, A. Gliszczyńska-Grabias, A. Hernandez-Połczyńska, K. Sękowska-Kozłowska, R. Wieruszewski, Wpływ ONZ-owskiego standardu ochrony praw człowieka na orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Warszawa: Wydawnictwo INP PAN 2022
 • Sękowska-Kozłowska, Między obowiązkiem a przyzwoleniem. Środki wyrównawcze na rzecz kobiet jako instrument realizacji praw człowieka, Warszawa: Scholar 2021
 • K. Sękowska-Kozłowska, Komitet ONZ ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet – ustrój, kompetencje, funkcjonowanie, Toruń: TNOiK 2011

  Redakcja monografii:

  • Kobieta-ciąża-zarodek-dziecko. Prawne aspekty przerywania ciąży (red.) M. Grzyb, K. Sękowska-Kozłowska, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2023
  • O prawach człowieka. Księga jubileuszowa Profesora Romana Wieruszewskiego, (red.) G. Baranowska, A. Hernandez-Połczyńska, A. Gliszczyńska-Grabias, K. Sękowska-Kozłowska Warszawa: Wolters Kluwer 2017
  • Prawa człowieka wobec rozwoju biotechnologii, (red.) L. Kondratiewa-Bryzik, K. Sękowska-Kozłowska, Warszawa: Wolters Kluwers 2013
  • Komitet Praw Człowieka ONZ. Wybór orzecznictwa, (red.) R. Wieruszewski, A. Gliszczyńska i K. Sękowska-Kozłowska, Warszawa: Wolters Kluwer 2009
  • Orientacja seksualna i tożsamość płciowa – aspekty prawne i społeczne, (red.) R. Wieruszewski, M. Wyrzykowski przy współpracy A. Bodnara, K. Sękowskiej-Kozłowskiej i A. Gliszczyńskiej, Warszawa: Instytut Wydawniczy EuroPrawo 2009

  Artykuły w czasopismach naukowych

  Rozdziały w publikacjach zbiorowych

  • Sękowska-Kozłowska, G. Baranowska, J. Grygiel-Zasada, Ł. Szoszkiewicz, The Impact of the United Nations Human Rights Treaties on the Domestic Level in Poland [w:] Ch. Heyns, F. Viljoen, R. Murray (red.), The Impact of the United Nations Human Rights Treaties on the Domestic Level: Twenty Years On, Brill 2024
  • Sękowska-Kozłowska, Education [w:] S. De Vido, M. Frulli (red.), Preventing and Combating Violence Against Women and Domestic Violence. A Commentary on the Istanbul Convention, Edward Elgar, Cheltenham 2023
  • Sękowska-Kozłowska K., R. Wieruszewski, Profesor Anna Michalska (1940-2001) i jej wkład w naukę o międzynarodowej ochronie praw człowieka, [w:] A. Przyborowska-Klimczak, W.S. Staszewski, P. Krukowska-Siembida, A. Szarek-Zwijacz, Polska nauka prawa międzynarodowego. Dziedzictwo przeszłości i wyzwania współczesności, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2022
  • K. Sękowska-Kozłowska, The Istanbul Convention in Poland: Between the “War on Gender” and Legal Reform [w:] J. Niemi, L. Peroni, V. Stoyanova (red.) International Law and Violence Against Women. Europe and the Istanbul Convention, Routledge 2020
  • R. Wieruszewski, K. Sękowska-Kozłowska, Violence against women: policy impact and FRA’s evidence-based research [w:] R. Byrne, H. Entzinger (red.), Human Rights Law and Evidence-Based Policy. The Impact of the EU Fundamental Rights Agency, Routledge 2020
  • N. Buchowska, K. Sękowska-Kozłowska, Unia Europejska jako strona traktatu z dziedziny praw człowieka. Uwagi na tle przystąpienia do Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych [w:] Cała-Wacinkiewicz (red.), Prawo międzynarodowe – idee a rzeczywistość, Warszawa: Beck 2018
  • J. Grygiel, K. Sękowska-Kozłowska, O karze dożywotniego pozbawienia wolności, dyskryminacji ze względu na płeć i wyborze „mniejszego zła”. Refleksje na tle wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Khamtokhu i Aksenchik przeciwko Rosji [w:] A. Bodnar, A. Ploszka (red.) Wokół kryzysu praworządności, demokracji i praw człowieka. Księga jubileuszowa Profesora Mirosława Wyrzykowskiego, Warszawa: Wolters Kluwer 2020
  • K. Sękowska, Kozłowska, Zakaz dyskryminacji [w:] Z. Kędzia, A. Hernandez-Połczyńska (red.), Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych. Komentarz, Warszawa: Beck 2018
  • K. Sękowska, Kozłowska, Równość praw mężczyzn i kobiet [w:] Z. Kędzia, A. Hernandez-Połczyńska (red.), Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych. Komentarz, Warszawa: Beck 2018
  • K. Sękowska-Kozłowska, Komitet do Spraw Likwidacji Dyskryminacji Kobiet [w:] R. Wieruszewski (red.), Mechanizmy ochrony praw człowieka w ramach ONZ. Analiza systemowa, Warszawa: Beck, 2017
  • K. Sękowska-Kozłowska,  Komitet do Spraw Ochrony Praw Wszystkich Pracowników Migrujących i Członków ich Rodzin, [w:] R. Wieruszewski (red.), Mechanizmy ochrony praw człowieka w ramach ONZ. Analiza systemowa, Warszawa: Beck, 2017
  • K. Sękowska-Kozłowska, Komitet do Spraw Praw Osób Niepełnosprawnych, [w:] R. Wieruszewski (red.), Mechanizmy ochrony praw człowieka w ramach ONZ. Analiza systemowa, Warszawa: Beck, 2017
  • K. Sękowska-Kozłowska, Funkcjonowanie procedury sprawozdawczej do Komitetu do Spraw Likwidacji Dyskryminacji Kobiet w odniesieniu do Polski, [w:] R. Wieruszewski (red.), Mechanizmy ochrony praw człowieka w ramach ONZ. Analiza systemowa, Warszawa: Beck, 2017
  • K. Sękowska-Kozłowska, Funkcjonowanie procedury sprawozdawczej do Komitetu do Spraw Praw Osób Niepełnosprawnych w odniesieniu do Polski, [w:] R. Wieruszewski (red.), Mechanizmy ochrony praw człowieka w ramach ONZ. Analiza systemowa, Warszawa: Beck 2017
  • K. Sękowska-Kozłowska, O dostępności, legalizacji, cierpieniu i dyskryminacji. Komitet Praw Człowieka a aborcja [w:] G. Baranowska, A. Hernandez-Połczyńska, A. Gliszczyńska-Grabias, K. Sękowska-Kozłowska (red.) O prawach człowieka. Księga jubileuszowa Profesora Romana Wieruszewskiego, Warszawa: Wolters Kluwer 2017
  • K. Sękowska-Kozłowska, Zakres ochrony związków jednopłciowych w świetle praktyki Komitetu Praw Człowieka ONZ [w:] K. Motyka (red.), Prawo do małżeństwa na progu XXI wieku, Lublin: KUL 2016
  • K. Sękowska-Kozłowska, Stosowanie perspektywy płci w procesie udzielania pomocy humanitarnej [w:] Grzebyk P., Mikos-Skuza E. (red.) Pomoc humanitarna w świetle prawa i praktyki, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2016
  • N. Buchowska, K. Sękowska-Kozłowska, Obowiązek weryfikacji przez państwo podręczników szkolnych w celu wyeliminowania stereotypów związanych z płcią i prowadzenia edukacji na rzecz równości płci – analiza prawnomiędzynarodowa [w:] Chmura-Rutkowska I., Duda M., Mazurek M., Sołtysiak-Łuczak A. (red.), Gender w podręcznikach. Projekt badawczy. Raport. Tom 1, Warszawa 2016
  • A. Gliszczyńska-Grabias, K. Sękowska-Kozłowska, Ocena stanu przestrzegania praw człowieka w azjatyckich i pozaeuropejskich byłych republikach Związku Radzieckiego na forum Rady Praw Człowieka ONZ [w:] red. Jaskiernia J., Spryszak K (red.), Uniwersalne standardy ochrony praw człowieka a funkcjonowanie systemów politycznych w dobie wyzwań globalnych, Toruń 2016
  • Wokół kontrowersji związanych z przystąpieniem Polski do Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej [w:] J. Wojnowska-Radzińska (red.) Kobieta i płeć w dyskursie aksjonormatywnym. Narracje interdyscyplinarne, Poznań-Kalisz 2014
  • K. Sękowska-Kozłowska, R. Wieruszewski, The Acceptability of Using Gender Quotas on Corporate Boards in Light of International Law and the Constitution of the Republic of Poland, [w:] L. Bosek, B. Makowicz, M. Romanowski (red.) Konferencja Parytety płci w spółkach prawa handlowego. Gender quotas in commercial law companies, Warszawa 2014
  • K. Sękowska-Kozłowska, Status organizacji pozarządowych w postępowaniach skargowych przed traktatowymi organami ochrony praw człowieka ONZ, [w:] B. Mielnik, A. Wnukiewicz-Kozłowska, Podmiotowość w prawie międzynarodowym, Wrocław 2013
  • K. Sękowska-Kozłowska, Międzynarodowe prawo antydyskryminacyjne – między tworzeniem standardów a skuteczną ochroną ofiar [w:] W. Klaus (red.) Różni, ale równi. Prawo a równe traktowanie cudzoziemców w Polsce, Warszawa 2013
  • A. Gliszczyńska-Grabias, K. Sękowska-Kozłowska, NHRI in Poland: As good as it gets?,[w:] National Human Rights Institutions in Europe. Comparative, European and International Perspectives, red. J. Wouters, K. Meuwissen, Intersentia 2013
  • K. Sękowska-Kozłowska, R. Wieruszewski,  Artykuł 2. Implementacja krajowego porządku prawnego. Zakaz dyskryminacji [w:] R. Wieruszewski (red.), Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich (Osobistych) i Politycznych. Komentarz, Warszawa: Wolters Kluwer 2012
  • K. Sękowska-Kozłowska, Artykuł 3. Równouprawnienie mężczyzn i kobiet [w:] R. Wieruszewski (red.), Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich (Osobistych) i Politycznych. Komentarz, Warszawa: Wolters Kluwer 2012
  • K. Sękowska-Kozłowska, Artykuł 11. Zakaz więzienia za długi [w:] R. Wieruszewski (red.), Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich (Osobistych) i Politycznych. Komentarz, Warszawa: Wolters Kluwer 2012
  • A. Gliszczyńska-Grabias, K. Sękowska-Kozłowska, R. Wieruszewski, Artykuł 14. Prawa do sądu [w:] R. Wieruszewski (red.), Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich (Osobistych) i Politycznych. Komentarz, Warszawa: Wolters Kluwer 2012
  • A. Gliszczyńska-Grabias, K. Sękowska-Kozłowska, Artykuł 17. Prawo do prywatności [w:] R. Wieruszewski (red.), Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich (Osobistych) i Politycznych. Komentarz, Warszawa: Wolters Kluwer 2012
  • K. Sękowska-Kozłowska, Artykuł 23. Ochrona małżeństwa i rodziny [w:] R. Wieruszewski (red.), Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich (Osobistych) i Politycznych. Komentarz, Warszawa: Wolters Kluwer 2012
  • K. Sękowska-Kozłowska, Artykuł 24. Prawa dziecka [w:] R. Wieruszewski (red.), Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich (Osobistych) i Politycznych. Komentarz, Warszawa: Wolters Kluwer 2012
  • K. Sękowska-Kozłowska, Artykuł 26. Równość wobec prawa i równość ochrony prawnej [w:] R. Wieruszewski (red.), Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich (Osobistych) i Politycznych. Komentarz, Warszawa: Wolters Kluwer 2012
  • K. Sękowska-Kozłowska, Ewolucja funkcji orzecznictwa organów traktatowych ONZ w dziedzinie praw człowieka [w:] Prawo wobec wyzwań współczesności, tom VI, red. B Guzik, N. Buchowska, P. Wiliński, Poznań 2010
  • A. Gliszczyńska-Grabias, K. Sękowska-Kozłowska, Reforma Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, [w:] Trzecia władza. Sądy i trybunały w Polsce, red. A. Szmyt, Gdańsk 2008
  • A. Gliszczyńska, K. Sękowska-Kozłowska, R. Wieruszewski, Zakres wpływu międzynarodowych organów kontrolnych na status prawny jednostki w Polsce – wybrane problemy [w:] M. Andrzejewski, L. Kociucki, M. Łączkowska, A. N. Schulz (red.), Księga Jubileuszowa Profesora Tadeusza Smyczyńskiego, Toruń 2008
  • A. Gliszczyńska, K. Sękowska, R. Wieruszewski, The Abolition of the Death Penalty in Poland [w:] The Death Penalty in the OSCE Area: Background Paper 2006
  • K. Sękowska, Zasada równości praw kobiet i mężczyzn w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka [w:] W. Czapliński (red.), Prawo w XXI wieku. Księga pamiątkowa 50-lecia Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2006

  Analizy i opracowania (współautorka)

  Wybrane referaty wygłoszone na konferencjach naukowych:

  • With or without you? Istanbul Convention and Legal Developments in Poland, Università degli Studi di Milano-Bicocca, Council of Europe, 27-28 October 2023
  • Easier to prove than ever? Domestic violence as gender-based discrimination before the European Court of Human Rights, International Congress: Combating Gender-Based Violence, Lille University, 3- July 2023
  • How to survive in Gilead: pursuing access to abortion in Poland, AHRI conference 2021: Human Rights Strategies, Maastricht University, 26-28 August 2021
  • When is domestic violence discriminatory? From Opuz v. Turkey to Volodina v. Russia, Dissect Seminar: Evidence And Proof In Proceedings Before The European Court Of Human Rights, Ghent University, 5 July 2021
  • Poland and the baseline GREVIO’s evaluation, „The International Forum on the Future of Constitutionalism”, University of Texas at Austin School of Law, 14 January 2021
  • Explaining the success of FRA’s work on violence against women, Seminar “„Human Rights Law Aad Evidence-Based Policy: The Impact Of The EU’s Fundamental Rights Agency”, European Commission, 22 January 2020
  • CEDAW as anti-stereotyping tool in the hands of the ECHR, DESCOM Seminar „Stereotyping in law”, University of Deusto, 19-20 September 2019
  • Protection of Women’s Reproductive and Sexual Health – Recent Developments and Challenges in Europe and Beyond, The Injustice of Gender: Women’s Rights in a Just Society, Wydział Prawa i Administracji UMK, Loyola University Chicago, Spring Hill University, 14 October 2018
  • The Istanbul Convention in Poland: Between War against “Genderism” and Legal Implications, Violence against Women, Transformations and Challenges after the Istanbul Convention, Lund University,  17- 18 May 2018
  • Special measures as a tool of women’s advancement through the lens of international law, Nordic Law and Gender Conference, University of Turku 11-12 May 2017
  • Reception of the universal human rights standards by the ECtHR: required, desired, failed?, International conference „The promotion and enforcement of human rights by regional and international organizations. 2017 AHRI Human Research Conference”, Leuven Centre for Global Governance Studies, 27-28 April 2017
  • Re-internalizing women’s human rights in the UN mainstream, International conference: Challenging human rights disenchantment 50 years on from the ICCPR and ICESCR, Sussex Centre for Human Rights Research, Sussex University, 27 January 2017
  • Examining the gaps in legal and implementation framework in VAW in Poland. Case study: gaps in access to legal abortion, VAW Research Briefing: Examining the Legal and Implementation Gaps in the Global Framework on Violence Against Women, Harvard Kennedy School, Carr Center for Human Rights Policy, 24 April 2015
  • National Human Rights Institution in Poland: As Good as It Gets?, Conference “National Human Rights Institutions and the Promotion and Protection of Human Rights. Working Group 1 of COST ACTION ISO702”, Leuven Centre for Global Governance Studies/Institute for International Law, University of Leuven, 16-17 April 2012
  • UN Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW) – Institutional Analysis, IX Seminaire Doctoral International et Europeen, Institut du Droit de lar Paix et du Developpement – Nice, France, 7-11 September 2009;