mgr Katarzyna Widlas-Klimsiak

mgr Katarzyna Widlas-Klimsiak
mgr Katarzyna Widlas-Klimsiak

asystentka naukowa

mgr Katarzyna Widlas-Klimsiak

 

Magister nauk prawnych i filologii angielskiej; asystentka w Poznańskim Centrum Praw Człowieka INP PAN; tłumaczka języka angielskiego.

Mgr Katarzyna Widlas-Klimsiak ukończyła studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (2019). Pracę magisterską pt. „Prawne i etyczne aspekty wykorzystywania ludzkich komórek embrionalnych do celów naukowych” napisała pod kierownictwem dr hab. Michała Balcerzaka, prof. UMK.

Podczas studiów mgr Widlas-Klimsiak aktywnie uczestniczyła w życiu środowiska akademickiego.  Będąc Prezeską Studenckiego Koła Naukowego Prawa Międzynarodowego Publicznego i Ochrony Praw Człowieka (2019) uczestniczyła i współorganizowała wiele konferencji na poziomie lokalnym i międzynarodowym, m.in. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Etyka Badań Naukowych” w Warszawie (2018) wygłaszając referat na temat stanowiska ETPC dot. badań medycznych prowadzonych na materiale biologicznym pochodzenia embrionalnego, Międzynarodowe Sympozjum Naukowe pt. „The Injustice of Gender: Women’s Rights in a Just Society” organizowane we współpracy z The John Felice Rome Center of Liberal Arts of Loyola University of Chicago, Bologna Italy Center of Spring Hull University (2018),oraz Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Rule of Law in the 2030 Sustainable Development Agenda” organizowane przez Loyola University Chicago, John Felice Rome Center w Rzymie (2019), mówiąc o sytuacji praw kobiet w Polsce w kontekście praworządności.

W toku studiów mgr Widlas-Klimsiak odbyła również staże w organizacjach pozarządowych takich, jak Helsińska Fundacja Praw Człowieka (2018), Europejska Fundacja Praw Człowieka (2018) oraz instytucjach, takich jak Departament ds. Postępowań przed Międzynarodowymi Organami Ochrony Praw Człowieka MSZ (2018) oraz Ambasada Stanów Zjednoczonych (2019).

Ponadto mgr Widlas-Klimsiak posiada dyplom magistra filologii angielskiej, zdobyty na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (2017) a w roku akademickim 2020/2021 była słuchaczką Studiów Podyplomowych z zakresu Prawa Międzynarodowego i Służby Zagranicznej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Kształcenia Tłumaczy Specjalistycznych na Wydziale Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Główne zainteresowania badawcze:

  • międzynarodowa ochrona praw człowieka (regionalny system ochrony praw człowieka Rady Europy);
  • przeciwdziałanie zjawisku nadużyć w psychiatrii;
  • prawno-etyczne aspekty badań naukowych (ze szczególnym uwzględnieniem badań prowadzonych na materiale biologicznym pochodzenia ludzkiego);
  • lingwistyczne aspekty traktatów międzynarodowych.

Wybrane publikacje:

Tłumaczenia:

  • Współautorka tłumaczenia tekstów z zakresu prawa w: „Koronawirus a Prawo. Raport” (2020) https://raport.mustreadmedia.pl
  • Współautorka tłumaczenia tekstów z zakresu sztuk pięknych, Projekt “Muzeum w polskiej kulturze pamięci do 1918 r.: wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej” finansowany z grantu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki na lata 2016-2019 http://muzeumpamieci.umk.pl/?page_id=63