INSTYTUCJA:                                  Instytut  Nauk Prawnych PAN

NAZWA STANOWISKA:                Asystent INP PAN w oddziale poznańskim

DYSCYPLINA NAUKOWA:           prawo międzynarodowe

DATA OGŁOSZENIA:                     15 czerwca 2016 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:     31 lipca 2016 r.

LINK DO STRONY:              http://www.law.qmul.ac.uk/research/funded/MELA/index.html

SŁOWA KLUCZOWE: prawa człowieka, prawo międzynarodowe, prawa pamięci

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Specjalista w zakresie międzynarodowego prawa praw człowieka, w szczególności praw pamięci (m.in. zakazy negacjonizmu, sprawiedliwość okresu przejściowego (ang. transitional justice)).

Asystent zatrudniony będzie w ramach realizowanego projektu badawczego pt. Memory Laws in European and Comparative Perspectives finansowanego w programie HERA. Poszukiwany kandydat musi być zainteresowany prowadzeniem pracy badawczej w zakresie prawa międzynarodowego w celu zdobycia stopnia naukowego doktora.

Wymagania:

  • stopień magistra prawa lub europeistyki,
  •  osiągnięcia naukowe lub doświadczenie związane z tematyką praw człowieka i/lub praw pamięci,
  • osiągnięcia naukowe lub doświadczenie świadczące o znajomości międzynarodowego prawa praw człowieka (porównawczego, międzynarodowego lub europejskiego), biegła znajomość języka angielskiego i dobra innego języka obcego,
  • umiejętność prowadzenia strony internetowej oraz tworzenia podstawowych grafik.

Kandydaci proszeni są o dostarczenie następujących dokumentów:

  • list motywacyjny,
  • odpis dyplomu magistra,
  • życiorys naukowy z wyszczególnieniem działalności naukowej,  oraz organizacyjnej,
  • praca magisterska w wersji elektronicznej,
  • udokumentowane umiejętności w zakresie prowadzenia strony internetowej oraz tworzenia podstawowych grafik,
  • oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

Dokumenty należy składać w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie osobiście bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do 31 lipca 2016 r. na adres: phrc@phrc.pl.

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną

 

Dodatkowych informacji udziela dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias (e-mail: a.gliszczynska@poczta.onet.pl).

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu ustala się na dzień 15 sierpnia 2016 r.

 

ogloszenie_HERA