prof. Roman Wieruszewski

prof. Roman Wieruszewski
prof. Roman Wieruszewski

Retired professor

prof. Roman Wieruszewski

Head of the Chair of constitutional law and human rights at the European School of Law and Administration, member of the Committee of Law Studies of the Polish Academy of Sciences. Member of the Editorial Boards of: Polish quarterly “Legal Studies”, Anti – Discrimination Law Review and Constitutional Review.

Retired professor of the Institute of Legal Studies of Polish Academy of Sciences, chair of the Poznan Human Rights Centre till December 2017, former vice-chairman of Scientific Council of the Institute of Legal Studies, member of the second term of the Scientific Committee of the EU Fundamental Rights Agency, former ad hoc judge of the European Court of Human Rights. From 1992 to 1995 Head of the Former Yugoslavia unit in the UN Centre for Human Rights in Geneva, from 1996 to 1998 Chief of Mission of the UN High Commissioner for Human Rights Field Operation in the Former Yugoslavia in Sarajevo, from 1998 to 2000 and from 2003 to 2006 Member of the UN Human Rights Committee (Vice-chairman from 2002 to 2004). Member of the Polish Refugee Board from 1999 to 2014. Visiting professor and lecturer at number of European and Polish Universities.

Field of research: international protection of human rights, constitutional law, refugee law.

The most important publications

 • Równość kobiet i mężczyzn w Polsce, Wyd. Poznańskie, Poznań 1975, wydanie japońskie, Tokio 1981
 • Podstawowe obowiązki obywateli PRL. Warszawa 1984
 • Constitutional Form of the Principles of Equality and Nondiscrimination in Poland Against Comparative Background, in: Comparative Constitutional Law (M. P. Singh ed.), Delhi 1989
 • Application of International Humanitarian Law and Human Rights Law. Individual Complaints, in: Implementation of International Humanitarian Law (F. Kalshoven, Y. Sandoz ed.), Nijhoff 1989
 • National Implementation of Human Rights, in: Human Rights in a Changing East/West Perspective, (A. Rosas, I. Helgesen ed.) London 1990,
  Prawa człowieka. Model prawny (red. i współautor), Ossolineum 1991
 • Human Rights and Current Constitutional Debates in Central and Eastern European Countries, in: The Strength of Diversity (A. Rosas, I. Helgesen ed.) Kluwer Academic Publishers 1992
 • International Response to the Human Rights Violations in the Territory of the Former Yugoslavia, in: Polish Yearbook of the International Law 1991 – 1992
 • Zasada równości i niedyskryminacji w świetle orzecznictwa Komitetu Praw Człowieka (wybrane aspekty), Państwo i Prawo 2000, nr 4,
  The European Union Charter of Fundamental Rights – History, Content and Relationship to Polish Law, in: 25 Polish Yearbook of International Law, 2001
 • Obywatelstwo Unii Europejskiej a ochrona praw człowieka, w: Prawo europejskie i międzynarodowe, 2002 nr 1
 • Od praw obywatelskich do praw człowieka – dylematy ewolucji polskiego systemu ochrony praw człowieka, w: Studia Prawnicze, 2002 nr 2
 • Ocena ustawodawstwa o uchodźcach w świetle praktyki funkcjonowania Rady do Spraw Uchodźców, w: Przegląd Legislacyjny, 2002 nr 4
 • ONZ-owski system ochrony praw człowieka, w: System ochrony praw człowieka, (praca zbiorowa), Wyd. Zakamycze, Kraków 2003
 • Komitet Praw Człowieka a zastrzeżenia państw do Paktu Praw Osobistych i Politycznych oraz do Protokołu Fakultatywnego, w: Prawo, instytucje i polityka w procesie globalizacji, (red. J. Haliżak, R. Kuźniar), Warszawa 2003
 • Rola organów traktatowych ONZ i specjalnych procedur w procesie umacniania demokracji, w: O ludzki wymiar prawa, Księga jubileuszowa prof. Tadeusza Jasudowicza, Toruń 2004
 • The Abolition of the Death Penalty in Poland [w:] The Death Penalty in the OSCE Area, Backgroundpaper 2006, OSCE ODIHR 2006 [współautor]
 • Oddziaływanie prawa międzynarodowego i prawa Unii Europejskiej na konstytucyjny status jednostki w RP, [w:] K. Wojtowicz (red.), Otwarcie Konstytucji RP na prawo międzynarodowe i procesy integracyjne, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2006
 • Pozycja prawna cudzoziemca, azylanta i uchodźcy – założenia konstytucyjne i praktyka prawna, [w:] L. Wiśniewski (red.), Wolności i prawa jednostki oraz ich gwarancje w praktyce, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2006
 • Międzynarodowe sądownictwo w dziedzinie praw człowieka – potrzeba reform, [w:] W. Czapliński (red.), Prawo w XXI wieku. Księga pamiątkowa 50-lecia Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006
 • ONZ-owski system ochrony praw człowieka – bilans dokonań, [w:], J. Symonides (red.), Organizacja Narodów Zjednoczonych – bilans i perspektywy, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006
 • Oddziaływanie prawa międzynarodowego i prawa Unii Europejskiej na konstytucyjny status jednostki w RP, [w:] Otwarcie Konstytucji RP na prawo międzynarodowe i procesy integracyjne, red. K. Wojtowicz, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2006, 185-206
 • Zakres wpływu międzynarodowych organów kontrolnych na status prawny jednostki w Polsce – wybrane problemy [w:] M. Andrzejewski, L. Kociucki, M. Łączkowska, A. N. Schulz (red.), Księga Jubileuszowa Profesora Tadeusza Smyczyńskiego, Toruń 2008 [współautor]
 • Rola i znaczenie Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej dla ochronypraw człowieka, Przegląd Sejmowy 2008/2
 • Cele reformy ONZ-towskiego systemu ochrony praw człowieka i jej podstawowe założenia [w:] Europa w poszukiwaniu tożsamości. Między prawem, filozofią a polityką, W. Sobczak (red.), Gniezno 2008
 • Europejski Trybunał Praw Człowieka w Komitet Praw Człowieka- rywalizacja czy współdziałanie? [w:] 60 lat Rady Europy Tworzenie i stosowanie standardów prawnych, red. H. Machińska, ?Oficyna Prawa Polskiego?, Wyd. Wiedza i Praktyka, Warszawa 2009
 • Poland: from oblivion to legal use [in:] 60 years of the Universal Declaration of Human Rights in Europe, red Vinodh Jaichand, Markku Suksiu, Intersentia 2009
 • Provisions of the Charter of Fundamental Rights in the light of the 1997 Constitution of RP and international agreements are binding upon Poland [in:] Fundamental Rights Protection in the European Union, red. J. Barcz, C.H. Beck 2009
 • Nauczanie religii w szkołach publicznych oraz finansowanie szkół religijnych w świetle orzecznictwa Komitetu Praw Człowieka ONZ [w:] Prawne granice ochrony sumienia i wyznania, L. Kondratiewa ? Bryzik, R. Wieruszewski, M. Wyrzykowski, Wolters Kluwer, Warszawa 2011
 • United Nations Treaty Bodies and Special Procedures, and the Strengthening of Democracy [in:] Comparative Constitutional Law, red. Mahendra P. Singh, Estern Book Company, Lucknow 2011
 • Międzynarodowy pakt praw obywatelskich (osobistych) i politycznych. Komentarz, redakcja, Wolters Kluwer, 2012